HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 836.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

41 .
ik dat wenschte. Door Uwe aanbeveling wordt mij de gele-
genheid verschaft mij geheel te wijden aan mijne lievelings-
studiën, het terrein waarop ik mij bewoog bij het schrijven p
van mijn academisch proefschrift. Ik leg gaarne de belofte af
dat ik zal trachten aan te vullen, wat mij aan strenge studie
mocht ontbreken. Moge ik aan Uwe verwachtingen kunnen
beantwoorden en een niet al te onwaardig opvolger blijken
van een beproefd dienaar der wetenschap als GRATAMA voor .
-de Groningsche hoogeschool geweest is. Moge hij nog vele
jaren in een, kan het zijn, verbeterden gezondheidstoestand
een eervolle rust genieten.
lk beveel mij, Edelgrootachtbare Heeren, ten zeerste in
Uwe welwillendheid aan.
Hooggeleerde Heeren, die ik thans de eer heb als _ambt-
genooten te begroeten! Ik zou werkelijk huiverig zijnin Uw
midden eene plaats in te nemen, als ik niet reeds door U l
was ontvangen op een wijze, die mij, vreemdeling in deze
gemeente en nieuweling in dezen kring, daartoe den moed
rgeeft. Ik zeg U dank voor deze ontvangst. Wilt mij verder l
met dezelfde vriendschappelijke gevoelens bejegenen, die mij '
[zoo aangenaam hebben getroffen, toen ik bij gelegenheid van
het Universiteitsfeest velen Uwer voor de eerste maal mocht
l ontmoeten. Ik hoop van Uwe wetenschap vruchten te ont-
vangen voor mijne ontwikkeling.
- Hooggeleerde Heeren, leden der Juridische faculteit, ambt-
genooten in engeren zin! Ik ben U dankbaar voor het in
mij gestelde vertrouwen, ik ben U erkentelijk voorde hoogst
welwillende wijze, waarop Gij mij de hand der vriendschap
- hebt aangeboden. Onder U zijn mannen vergrijsd in de
wetenschap en jeugdige krachten, die den roem van Gro-
ningen’s hoogeschool door geheel Nederland weten op te
·‘ I