HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 782.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

, 40
ingericht gevangeniswezen, dat slechte invloeden weert en
verbetering mogelijk maakt, is zij ongeoorloofd. De wetgever
heeft dat ingezien, door de wettelyke aan een straf als zoo- _
danig ook na hare expiratie verbonden eerloosheid op te
hellien. Het publiek sluite zich daarbij aan, door ook de fei- j
telgke eerloosheid niet te handhaven, tenzij de feiten in een
gegeven geval dat rechtvaardigen. Daartoe mede te werken
is de plicht van ieder goed' burger, niet uit ziekelijke phi-
lantropie, maar uit een welbegrepen liefde voor de rechts-
gemeenschap. Het Nederlandsch genootschap tot zedelijke
verbetering der gevangenen. ontvange, wat de hulp en het
patronaat voor ontslagen gevangenen aangaat, een medewer-
king, die haar in staat stelt de bedoelingen van den wetge-
ver te verwezenlijken.
De zonen en dochteren der negentiende eeuw kunnen
daardoor een blijvend protest doen hooren tegen hen, die
meenen dat deze eeuw is een materialistische bij uitnemend-
heid. Dat zij zoo.
Edelgrootachtbare Heeren Curatoren dezer Hoogeschool! r
Gij hebt mij aan de Regeering voorgedragen tot vervulling
der vacature, ontstaan door het emeritaat van een man, die
26 jaren met eere het hoogleeraarsambt heeft vervuld. Gij
hebt daardoor getoond vertrouwen in mij te stellen. Ontvangt
daarvoor mijn dank evenals voor de hoogst welwillende wijze, h
waarop Gij getracht hebt mijne wensclien te doen inwilligen.
Ik heb een practische loopbaan achter mij, waarin het
mij gegeven was op verschillend gebied veel te zien en te
hooren. Het heeft mij echter, door de vele beslommeringen ­
aan mijne veelsoortige betrekkingen verbonden, wel eens
aan tijd ontbroken, om de wetenschap te beoefenen, zooals