HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 838.35 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

.4 t
t l
. 39 , .
j De regeering heeft met onbekroinpenheid gezorgd voor
è de oprichting der benoodigde cellulaire gevangenissen. Zij
zal, hopen wij, meer en meer inzien het groote belang eener
goede toepassing van het stelsel en daarvoor doen wat in
haar vermogen is. Niet alles kan in eens worden verkregen,-
zoo betreurt spreker het als regel toepassen der gemeen-
schappelijke gevangenis op de tot langer dan vijf jaren ge-
,,L vangenisstraf veroordeelden; het verbod om jeugdige ver- j
ï oordeelden tusschen de 12 en 14 jaren in de cel te plaatsen
en het niet verplichteml cellulair opsluiten der tot korte hech-
tenisstraffen veroordeelden - maar toch zijn de verbeteringen
belangrijk genoeg, om een spoedige invoering van het nieuwe
wetboek met verlangen tegemoet te zien.
* Het is regeeringsplicht de toepassing van het nieuwe stelsel
aan bekwame handen toe te vertrouwen. Op het publiek
rust intussohen eene andere dure plicht. Velen toch verge- j
ten, dat zij door hun afkeer van ontslagen gevangenen deze
i weder in de armen van het misdrijf werpen. Als zij zoo
luide spreken van boeven, integenstelling van de braven, Y
Q, waartoe zij in hun eigen gerechtigheid zich natuurlijk reke- '
nen, verliezen zij uit het oog, dat de boevenkiem in ons
allen ligt en dat zij het soms dank moeten weten aan de i
V gelukkige omstandigheden, die de ontwikkel.ing daarvan bij
hen verhinderd, of hen staande hebben gehouden in de ure
§ der verzoeking.
De man, die na ontslag uit de gevangenis in ernst den
q goeden weg op wil, behoort niet overal te worden terugge-
stooten en als een eerlooze gedurende geheel zijn leven te
worden behandeld.
Bij twijfel aan een goede inrichting van het strafstelsel is l
die handeling van het publiek nog te verklaren; bijeen goed
a
l