HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 832.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

. ` l
A "‘:'
l
‘ 38 A
teuren bezit, beschaafde menschenkenners, zoowel paedago­ E
. gisch als wetenschappelijk hoog staande. Omtrent Nederland
p kan 1nen - enkele uitzonderingen natuurlijk niet te ver- 4
‘ zwijgen - datzelfde noch omtrent de directeuren, noch ook,
wat de geschiktheid betreft, omtrent de gevangenisbeambten
getuigen. Waa1‘ zijn hier te lande mannen als Dr. FüEssL1N
was, de reeds ontslapen directeur der gevangenis te Bruchsal,
als sriïvisivs, de bekende directeur der cellulaire gevangenis
te Leuven, als srnossian., tevens lid der Pruisische kamer ï
van afgevaardigden, als ensïmv nmïnr en vele anderen?
Waa1‘ verneemt men hier te lande van degelijke debatten
op vergaderingen van gevangenisbeambten, zooals in Duitsch-
land worden gehouden? Zij hebben een uitmuntend eigen
orgaan in de >>Blátter für Gefángïziss/c2.tndc". Wie kan hier te v
lande iets dergelijks aanwijzen? Vruchteloos zal men daar-
naar zoeken. Of verkeerd geplaatste zuinigheid of andere
oorzaken tot die minder gewenschte toestanden aanleiding
geven, laat ik hier in het midden. Ik wijs slechts op het i
feit, dat mijns inziens niet onopgemerkt mag blijven, met
. het oog op de groote daarbij betrokken belangen. Een mili- *
tair, die een compagnie soldaten in orde kan houden, een
ambtenaar, die op een bureau schreef, oi vroeger in een
gemeenschappelijke gevangenis eenig deel bad aan het be- V
stuur, is niet daarom reeds geschikt voor den zooveel men-
s sehenkennis vereischenden werkkring van directeur of adjunct-
directeur in de cellulaire gevangenis.
Maar wij geven den moed niet op voor de toekomst. In ç
het nieuwe strafwetboek is de straf der afzonderlijke opslui-
. ting tot een maximum van vijf jaren de regel,met mogelijk-
‘ heid om haar ook daarna', op verzoek van den veroordeelde,
te kunnen toepassen.

li Q