HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 860.52 KB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

l
37 .
!‘t
na hun ontslag te Leuven, bedroeg 405 en wel 8 van dc
eerste 199, die voor de eerste maal en alleen cellulair zaten,
97 van de tweede categorie. Van de uitsluitend te Leuven j
cellulair opgeslotenen zijn 4,02 "/0 recidivisten tegen 26,07 °/0 ,
van de ontslagenen, die vroeger minstens één strafvonnis in
I een gemeenschappelijke gevangenis ondergingen.
Van de werking van het stelsel in Nederland kunnen
•· helaas! geen betrouwbare resultaten worden medegedeeld. De .
gevangenis­statistiek, ofschoon allengs beter ingericht dan
vroeger, geeft nog steeds geen duidelijk overzicht van het ‘
aantal cellulaire recidivisten, dat vroeger, hetzij gemeen-
schappelijk in voorarrest, hetzij bij wijze van straf was op-
. gesloten en van den tijd, waarvoor dat geschiedde. Men
Q weet, dat menige door den rechter uitgesproken celstraf, in
strijd met de wet, wegens gebrek aan cellen in gemeenschap
is ondergaan. En nu weet men ook, dat de cellulaire ge- {
vangenis berust op de negatie der gemeenschap. Hoe is het dan
mogelijk de uitkomsten van de afzonderlijke opsluiting te beoor-
deelen, zonder nauwkeurige afzonderlijke opteekening van hen, Y
,, die vroeger aan het bederf der gemeenschap onderhevig waren? l
Daarenboven moet men, ook bij de statistieken der mis-
, drijven, de cijfers niet slechts tellen maar waardeeren; een
waardeering, die zeer moeielijk is, omdat de misdrijven ‘
"` ` vaak afhangen van omstandigheden, onafhankelijk van eenig
· strafstelsel, zooals gebrek aan middelen van bestaan of aan
‘ kennis, zucht naar weelde, gewoonten van drankgebruik en
andere onder het eene volk meer voorkomende hartstochten
dan bij het andere.
Heeft men in België betere resultaten dan bij ons het geval
schijnt te zijn, dan mag niet worden voorbijgezien, dat men
O daar, evenals in Duitschland, uitnemende gevangenisdirec- H
I