HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 833.61 KB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

. *3
i " 36
De statistiek kan ons bovendien niet altijd veel leeren,
waar het de beantwoording geldt der vraag of de misdaden
al of niet toenemen. Een vermeerdering toch van misdrij-
ven bevvijst niet altijd dat er meer misdrijven gepleegd, maar
soms ook dat zij meer ontdekt en gestraft worden, door een
beter politietoezicht en een betere wetgeving. Cooniviïnirr
schreef, reeds voor 1590, dat de misdrijven zich vermenig-
vuildigden met het vermenigvuldigen der placaten. En nu •·
kent men de doodstrafs­statistiek, door den minister Mon-
1>EnMAN aan de Statengeneraal overgelegd. Daaruit blijkt, dat
1 in de 10 jaren vóór de afschaffing der doodstraf in Neder-
land 82 veroordeelingen vvegens kapitale misdrijven plaats
vonden, en in de 10 jaren daarna 57 vvegens dezelfde nu
niet kapitale misdrijven. In Portugal vverden, gedurende de V
10 jaren vóór hare afschaffing, 140-220 manslagen gepleegd
en in 1878, eenige jaren na die afschaffing, 139, vvaarvan
slechts 21 ter zake van doodslag met voorbedachten rade,
met den dood zouden zijn gestraft.
En vvil men de resultaten kennen der cellulaire gevan-
genisstraf, zelfs voor langeren tijd, ik wijs u op de cijfers, g
die de geheel onbevooroordeelde en niet in België thuis be-
hoorende ambtenaar bij het Pruisische ministerie van Justitie, 1
vv. STARKE, betreffende de cellulaire recidivisten aldaar me-
dedeelt.1) Van 1 Juni 1865 tot 31 December 1871, dus in `L "· *
6*/2 jaar werden uit de Leuvensche gevangenis 566 personen ,
ontslagen. Van deze 566 waren 199, dat is 35,15 °/0. voor ;
hunne opsluiting nog niet gestraft. en hadden 367, dat is
64,84 "/0, enkele of meerdere strafvonnissen in onderscheidene
gevangenissen ondergaan. Het totaalcijfer der recidivisten,
') Zie STARKE, Das Belgische Gefcmgzzisswescn, 1877,p. 260 en 261. O
tot - ·‘