HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 828.88 KB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

l
‘ 34 {
° gevangenis tot dezelfde en tot een nog veel ernstiger onze-
delijkheid aanleiding, die evenmin te keeren is. Van twee
kwaden moet men wel eens het minste kiezen. Meer te doen
is een onmogelijkheid.
Eindelijk wordt de meening geopperd, dat de gevangenis-
bouw en het onderhoud der gevangenen zoo kostbaar zijn,
dat de Staat meer doet voor misdadigers dan voor de vrije
burgers. Ik heb reeds gezegd dat, wegens de meerdere
intensiteit der cellulaire gevangenisstraf dan die der gemeen-
schappelijke, de op te leggen straftijd korter kan zijn. Men
behoort echter te geven wat noodig is zonder eenige over- _
daad. in overeenstemming met ieders individualiteit. Dr. A.
BAER, chef-arts der gevangenis te Plötzensee bij _Berlin,
heeft onlangs een opmerkelijk artikel 1) over den gevangenis- v
kost geschreven en de meening ontwikkeld, dat de gevange-
nisstraf niet mag worden een langzame doodstraf, door bij
den gevangeniskost geen acht te slaan op leeftijd, gezondheid,
strafduur en andere omstandigheden. Het gaat, mijns inziens,
niet aan om ter wille van de kosten een rechtvaardig straf-
stelsel te verwerpen en een onrechtvaardig te kiezen, dat
niet alleen minder doel treft, maar hoogst nadeelig werkt.
Blijft men intusschen aan die kosten hechten, dan zeker is {
de afmakingstheorie de minst kostbare en zouden subsidiair
de lijfstraffen moeten worden toegepast, als men de ge-
straften daarna kon loslaten. Ik wensch echter te vragen, _
of zoo iets niet inderdaad zou getuigen van een materialis-
tisohen geest en geenszins van een geest der behartiging
van het algemeen belang, overeenkomstig de waardigheid
van het staatsgezag en de humaniteit, welke niet straffeloos
‘) Zie BZ/{Mer fièr Ge/lïazgnisskvmde, Deel XVIII, 4de aflevering,
pag. 309. '