HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 796.17 KB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

l
4
T
32 (
onvermijdelijk zijn, hare werking is, wegens het verschil l
in vermogenstoestand, meer ongelijk dan die der gevange­ {
nisstraf.
De beperking der vrijheid als straf voor het misbruik der
vrijheid, voor de losbandigheid van den misdadiger, is een Q
rationeele, een rechtvaardige straf bij uitnemendheid. Door ‘
haar in afzondering te doen ondergaan, wordt een voldoende
boete opgelegd voor het gepleegde onrecht. Zij heeft een _
moreele strekking. Zij kan in verhouding tot de schuldplich- l
tigheid persoonlijk en overeenkomstig de behoeften van den i
gestrafte worden toegepast. Door hare inrichting heeft zij een
afschrikkend vermogen en kan zij tot verbetering medewer-
ken. Den misdadiger eindelijk wordt daardoor geleerd zijn
tegen het recht zich verzettenden wil onophoudelijk te buigen {
onder den wil van een macht of gezag, dat daartoe boven ‘
hem gesteld is en die zich steeds als een zedelijke doet
kennen en niet als een brutale kracht, die zijne ruwheid met .
ruwheid beantwoordt.
»Maar zijn er dan geen bezwaren ?" - zoo hoor ik dezen
of genen vragen. Ongetwijfeld, maar aan welk stelsel zijn PP
die niet verbonden? Een lange gevangenisstraf werkt stellig
wel eens nadeelig op den physieken en intellectueelen toe- ‘
stand van den mensch. Het is een kwaad, dat zooveel
mogelijk moet geneutraliseerd worden, als het niet geheel
zal zijn weg te nemen. De bewering, dat krankzinnigheid gi
meer zou voorkomen in de cellulaire dan in de gemeen-
schappelijke gevangenis, is zoo in België als in Nederland 7
en ook elders door de feiten wedersproken. In de Leuvensche
cellulaire gevangenis wordt die straf, 1) zelfs voor een tijd
1) Men raadplege 0. a. de mededeeling in: »Le c0n_qrèspéné6e¢zZéad¢·e
I