HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 892.45 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

~ 31
Waar wij dergelijke voordeelen opmerken, waar op deze
wijze aan de eischen van het recht en het maatschappelijk
l belang door de inrichting der straf wordt voldaan, acht ik
mij gerechtigd tot de gevolgtrekking: een zoodanige straf is
als de beste te beschouwen.
‘ Over de doodstraf en de lijfstraffen behoef ik hier niet meer
te spreken. Indien toch het door mij ontwikkelde standpunt
_ juist is, kunnen de lijfstraffen nimmer en kan ook de dood-
` straf thans niet meer worden toegelaten. Alle beschimpings
en zoogenaamd onteerende straffen zijn door de weten-
schap als onrechtvaardig veroordeeld. Zij strijden tegen
de volgende thans door haar algemeen aangenomen be-
ginselen: »het >>misdmjf, niet de straf onteert. Wie door
­‘ den Staat als eerloos wordt aan de kaak gesteld en ge-
stempeld, heeft niets te verliezen en is dus voor de maat-
schappij verloren." Eene opzettelijke bespreking daarvan ,
is dus te dezer plaatse overbodig te achten. De deportatie of
‘ wegvoering naar een oord van ballingschap lijdt aan alle
bezwaren der gemeenschappelijke opsluiting van misdadigers.
In den Franschen Senaat heeft BERENGER onlangs zeer terecht
opgemerkt: »De straf moet bovendien een verbeterend ka-
rakter hebben. Welke verbetering kan men verwachten van j
veroordeelden, die in strafkoloniën in elkaars gezelschap
zullen zijn? Zij zullen er nog meer verdorven worden." Indien
men, gelijk in Frankrijk, die straf op de recidivisten wil toe-
passen, dan doe men zulks alleen op de zoogenaamd onverloe­
_ l terlijken en onder voorwaarde dat zij, in het belang der rechts- l
gemeenschap, nimmer daarin weder worden opgenomen. De l
vermogensstraf, nevens de gevangenisstraf en de daarvan ‘
slechts weinig onderscheiden hechtenis, de eenige hoofdstraffen
in het nieuwe slrafwetboek, moge voor sommige gevallen
x ,