HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 858.81 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

I 30
gedachten den edelen VVILLEM HENDRIK sUniNeAn, die in de
negentiende eeuw het grootsche werk heeft voortgezet, door E
JoHN HOVVARD in de achttiende zoo roemvol aangevangen: de ï
I hervorming en verbetering van een door en door slecht
ingericht gevangeniswezen. Ik breng dien braven, in 1872
ontslapen landgenoot hier een woord van dankbare hulde. ‘
Nimmer zal ik vergeten, hoe hij mijne eerste wankelende
schreden op dit gebied heeft geleid. Ik herinner mij nog .
· levendig de hulp en voorlichting, die ik van den ervaren
gevangenisdeskundige mocht genieten, toen ik, overeenkom-
stig zijn raad, de straf der afzonderlijke opsluiting tot onder-
werp koos voor mijn academisch proefschrift.
Aan de nagedachtenis van dien vriend mijns onvergete-
lijken vaders ben ik het verschuldigd, bij de aanvaarding van "
het hoogleeraarsambt in het strafrecht aan deze hoogeschool,
getuigenis te geven van mijn onveranderde, door studie en
ervaring nog versterkte ingenomenheid met een straf, die na
jaren strijds, zonder tegenstand, als regel is opgenomen in
het wetboek van strafrecht, welks spoedige invoering een
1 zegen en een behoud kan zijn voor velen.
SURINGAR nu bezigde de schoone vergelijking van de
cel ,met een kruik, flesch of vaas, waarin een drank wordt
i toegediend. Zij is de drank zelve niet. In de gevangenis
. worden voor lichamelijke zieken de geneesmiddelen uit de
militaire apotheek gehaald en heeft men één soort van fles-
I sehen en kruiken voor allen. Worden daarom de zieken j
. fabriekmatig behandeld en genezen? Dat zij verre! Dat zou _ .
dan het geval zijn, als er een algemeen decoctum was, een
j universeel middel voor allen. De kruiken zijn van één vorm,
in de geneesmiddelen is oneindige verscheidenheid, overeen-
komstig de ongesteldheid en de behoefte van elken zieke."
I x i
~i cccg _ccc,.... te . I . .. gg g g te