HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 832.02 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

l l
`lï
C) gi
. “8 l
Het laat zich verklaren, dat de door allerlei hartstochten tot
misdaad vervallen zondaren in die omgeving soms in een
toestand geraakten van versuffing, verstomping, ja van krank- 5
l mmghead. Z
N Geheel anders intusschen is het stelsel der afzonclerläke
opsluiting, hetwelk tegenwoordig wel eens den naam draagt {
van het Belgisch-Hollandsche, omdat het in België tot een
maximum van 10, in Nederland tot een dito van 2 jaren .
i" het zuiverst wordt toegepast. Afzondering van misdadigers
is daar geen afzondering van medemenschen. De gestraften ,
ontvangen bezoeken van onderwijzers, godsdienstleeraars,
leden van philant.ropische vereenigingen. Zij spreken ook g
telkens den directeur, de leden van het gevangenisbestuur ] ·
en de gevangenisbeambten. Zij worden verplicht tot doel-
' matigen arbeid en krijgen desgevorderd onderwijs. Zij ge-
nieten op gezette tijden beweging in de vrije lucht. In
een aldus ingerichte cellulaire gevangenis worden de wel-
daden van arbeid en onderwijs dermate door de veroordeelden
erkend, dat men het weigeren daarvan als een uitnemend
i tuchtmiddel kan bezigen. j'
l Streng disciplinaire straffen zijn daar minder noodig tot `
l handhaving der orde, dan in een gemeenschappelijke gevan-
i genis, waar de ernstigste misdadigers te zamen verkeeren
l in dezelfde zaal. Het is een feit dat, 'terwijl in de Nederland-
l sche cellulaire gevangenissen het rooken in de cel over het
j algemeen niet werd toegelaten, in het gemeenschappelijke
X Leeuwardsche tuchthuis aan de veel ernstiger misdadigers de Il _
l vergunning daartoe herhaaldelijk werd gegeven, naar men l
j opgaf, tot handhaving der orde! '
r De intensiteit der straf is voor den cellulair veroordeelde
` grooter dan voor den gemeenschappelijk opgeslotene, Daar­·