HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 894.36 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

+ i
l
. 27 l
,j op grond van het negatieve voordeel, dat de kwaal althans ;
niet verergere door het tuchtmiddel, ik zie daarin ook het 9
’ positieve dat zij een niet te ontkennen afschrikkend vermogen
heeft en tevens tot verbetering kan medewerken. `
‘ Men behoort intusschen de afzonderlijke opsluiting niet te V ·
i verwarren met de eenzame. VVILLIAM PENN had in 1682 de
, kolonie Pennsylvanië gesticht en vervolgens het denkbeeld
.,4 der eenzame opsluiting willen verwezenlijken ten aanzien
i van die misdadigers, welke vroeger ter dood· werden ver-
l oordeeld. Dit vond, volgens de Engelsche strafwetgeving, in
1 , 160 gevallen plaats, die PENN wilde terugbrengen tot het '
geval van moord. Koning GEORGE 1 verhinderde evenwel de
` uitvoering van dat voornemen, daar hij de kolonie met ver-
,,, nietiging bedreigde, als zij de strafwetten van het moe-
l derland niet invoerde. In 1790 is het stelsel echter voor °
, soortgelijke misdadigers in de gevangenis te Philadelphia _
l ingevoerd, doch zoo gebrekkig toegepast, dat in 1797 werd
, besloten tot het zoogenaa.mde Auburnsche of zwygstelsel,
1 waarvan de grondslagen waren: volstrekte afzondering der
gevangenen des nachts en gemeenschappelijke arbeid met
" volstrekt stilzwijgen des daags. Het werd eerst in 1821 in
toepassing gebracht, doch voldeed zoo weinig, dat in de
‘ eastern penitentiary te Philadelphia een nieuwe proef werd
. li genomen met een minder strenge eenzame opsluiting. De
1 toepassing daarvan in de Engelsche gevangenis te Penton-
ville heeft veel bijgedragen, om het cellulaire gevangenis-
stelsel aldaar in discrediet te brengen. De eenzame opsluiting
· berustte op het onjuiste denkbeeld, dat de eenzaamheid op
zich zelf moraliseerend werkt. Men plaatste den veroordeelde
in een cel, met een bijbel en zijne eigen gedachten, zonder `
[ hem door arbeid, toespraak of onderwijs afleiding te geven,
W