HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 834.30 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

+
26 A
is te weren. Daarom kan ook het zoogenaamde progressieve 1,
stelsel niet worden goedgekeurd, hoe aantrekkelijk het zich
ook bij een eerste kennismaking voordoet. Het vindt zün F
= grond in de gedachte dat men den overgang van de gevan-
l genis tot de vrijheid zoo zacht, die van de vrijheid tot de
gevangenis zoo sterk mogelijk moet doen zijn. Vandaar, gelijk i
VVALTER caorroiv in Ierland in practijk bracht, eerst een {
opsluiting in de cel gedurende eenige maanden, daarna een g
j plaatsing in gemeenschap met strafstadien of klassen, waartoe j
de gevangene bevorderd wordt naar gelang van verkregen 3
goede marken, en waarbij ook terugzetting in een vroegere l
klasse mogelijk is, voorts de opname in een soort van door-
gangshuis, waarbij den gevangene soms het doen van bood-
. schappen in de stad wordt toegelaten en eindelijk de voor- V l
waardelijke invrijheidstelling. De hoofdvraag blijft intusschen, l
of de wilskracht van den gevallene en nauwelijks door de Q
l_ cel tot zich ingekeerde op de beste wijze geoefend zal worden, I
in een gedwongen gemeenschap met of herstellende of herstel 4
huichelende medelijders? f
I Ik blijf betwijfelen, of men wel zal doen genezende dronk-
aards of wellustelingen, tot oefening van hun wilskracht, in ¥’
gedwongen verkeer te brengen met soortgelijke dronkaards of
l wellustelingen. ‘
Ik wensch die oefening in wilskracht in de vrije maat- . is
schappij zelve met hare goeden, die men zoeken, met hare 1
I minder goeden, die men ontwijken kan. Bovendien is tegen
i de bevordering naar of_ terugplaatsing in een andere klasse
aan te voeren de onbetrouwbaarheid van het oordeel der .
gevangenisbeambten, ook wegens hun voorliefde voor of
j afkeer van dezen of genen gevangene.
Wensch ik derhalve de afzondering van medemisdadigers, j
W