HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 835.66 KB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

j .
fl
25
g In de correctioneele gevangenis te I·loorn wordt een en ander
i aangetroffen. Tot 1836 ging men in sommige gevangenissen
1 zoover dat op ’s Konings verjaardag wel eens tooneelspel,
l zang en dans bij de viool werden toegelaten, ja zelfs vuur-
, werk werd afgestoken I).
1 Met dat denkbeeld oordeel ik onvereenigbaar het gezellig
samenzün der misdadigers, hier en daar - gelijk nog in
, 1855 in de Arnhemsche gevangenis door den bekenden Am-
sterdamschen predikant A. A. STUART 2) werd geconstateerd ­é
‘ gedurende de lange winteravonden zonder licht, hetgeen
gevolgen had, die het licht schuwen. Ik verlang intusschen
é evenmin een plaats, waar de gevangenen gefolterd worden
L door honger of pijnigingen of ziekte en dood aanbrengende
,1 h kwellingen van allerlei aard. De misdadiger moet worden
opgesloten, afgezonderd van medemisdadigers, omdat waar
kwade samensprekingen goede zeden bederven, dat te meer
geschieden kan met kwade. Het is in strijd met het recht _
en het staatsbelang, dat de minder verdorvene instructie
verkrijge in de misdrijven en het is een bekende zaak dat
_ de correctioneele gevangenis te Hoorn het gymnasium, het `
tuchthuis te Leeuwarden de rijksuniversiteit voor het mis-
drijf wordt genoemd.
Door de ook in het buitenland verkregen ervaringen is
l · geconstateerd dat, zelfs in de best ingerichte gemeenschap-
pelijke gevangenis, het onderling bederf der misdadigers niet
K e ') Men raadplego voor die schier ongeloofelijke feiten de redevoe­
ring, door Mr. 1). T. Gicvims VAN iïivnnenizsr in 1846 in de Tweede
Kamer uitgesproken, bij VAN DEN Hoiviïm, Het Wetboek mn Stmfrec/it
. . enz., 1ste aflevering, pag. 36.
2) A. A. s1·UAm‘, De gemeenselzdppelgg7se of de Llfgêäz/07’ld07"Cl6 opsluiting?
uit een zedelg/c godsdienstig oogpzmt, 1857, pag. 16 en 17.