HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 826.89 KB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

lt l
jl
24
Misschien maak ik mijne bedoeling duidelijk door een een- t
voudig voorbeeld. De Staat sluit den misdadiger niet op, om
i hem voedsel te geven, maar in het maatschappelijk belang.
Is het individu echter opgesloten, dan rust op den Staat de {
verplichting om hem te voeden. Evenzoo is het met de be- 5
l hartiging der zedelijke belangen. Wij sluiten den misdadiger il
I niet op om hem te verbeteren. Wa1‘e dit het geval, dan
zouden wij allen mogen vvenschen, dat wij eenig misdrijf ,
begingen, want vvij hebben allen nog wel eenige verbetering
noodig. Maar in het maatschappelijk belang nemen wij de ·
gelegenheid vvaar om zooveel mogelijk te arbeiden aan de
zedelijke verbetering van den gevangene, die vroeger of ,
· ' later in de maatschappij zal terugkeeren. En wie uit de K
[ juiste stelling: »De Staat is geen Z€d€1T1€€SllGI'” de conclusie
l trekt, dat de Staat zich niet heeft in te laten met de zedelüke
i verbetering van den gevangene, moet eveneens uit de juiste
1 4 stelling: >>de Staat is niet geroepen zijne burgers te voeden"
l de valsche conclusie trekken, dat hij den gevangene van
l honger mag doen omkomen."
j Nu de eischen gesteld zijn, waaraan de straf moet beant- _,
Ii woorden, komt als van zelf de vraag aan de orde, wat on-
L der een overeenkomstig de eischen van het recht en het
, _ maatschappelijk belang ingerichte gevangenisstraf door mij
wordt verstaan? Ik versta daaronder de plaatsing in een 2 ·
l gesticht, Waarin straf, dat is boete voor gepleegd onrecht wordt
_ ondergaan, dus een strttfgesttc/tt, geen verbeteringslzospitattt.
Met het denkbeeld dier- boete acht ik in strijd een inrichting i e
E met allerlei comfort, zooals keurige vvaschinrichtingen met
l kranen voor koud en warm water, waarvan de gevangenen
zich bij het opstaan bedienen; met genoegens of geneugten, E h
zooals recreatiezalen voorzien van dam- en dominospelen. O