HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 912.72 KB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

E
23
straf, als boete of vergelding voor door rechtsverzetigebleken i
. misdrijf, dat een bepaalde strafmaat vordert, door den rechter
toe te passen, met inachtneming der door den wetgever
tusschen een bepaald maximum en minimum gestelde gren-
zen. Zij streeft bovendien naar het onbereikbare, het ver- `
` krijgen van verbetering door den Staat als verbeteraar. Maar
dan zou de Staatsmacht zich ook moeten kunnen bedienen
van een uitnemend middel tot die verbetering, den gods-
dienst namelijk. Dat kan zij echter, mijns inziens, niet. Zij
mag zich wel is waar niet vijandig overstellen tegen den
godsdienst, die door een leven met God kracht geeft tegen
de verzoeking der zonde, die verzoening en schuldvergiffenis
aan berouwhebbende zondaren verkondigt; zij vermag echter i
. geen keuze te doen tusschen de verschillende vormen en
soorten van godsdienst. Zij moet namelijk, krachtens den
eisch der vrijheid en van het grondwettig staatsrecht, in
deze aan anderen overlaten hetgeen niet tot hare roeping be-
hoort. Zij zorge slechts, dat door de inrichting der van Over-
heidswege opgelegde straf aan de verbetering geen beletselen
worde in den weg gelegd. Zij bevordere door die inrichting,
i zooveel in haar vermogen is, hetgeen ook door godsdienst-
leeraars, onderwijzers en philantropen tot verbetering ge-
schieden kan. Op uitnemend duidelijke en geestige wijze _
heeft de minister MODDERMAN, bij de beraadslagingen over
het strafwetboek in de Tweede Kamer, 1) de staatsplicht in
deze aldus geformuleerd: >>De straf strekt niet tot verbete-
’ ring, maar dit belet niet dat men juist in hetmaatschappelijk
belang, zooveel mogelijk de verslechtering der gevangenen
voorkome en hunne verbetering zooveel mogelijk bevordere.
1) Men zie: Ontwerp mn een wetboek mn strafrecht, met toelich-
O ting en bgïlqgezi, IV, lste stuk, pag. 18. (Uitgave van Gebr. BEL1NFAN·i·1;).
4