HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 811.32 KB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

· 22
0. a. door den psycholoog KRAEPELIN1) en door eenige
Amerikanen verlangd wordt - elke strafmaat uit het wet- .
boek moeten verdwijnen. Het is toch onmogelijk door
eenig strafquantum vooruit te bepalen wanneer de ze-
delijke wedergeboorte van het individu zal kunnen plaats
vinden. De vonnissen zouden moeten inhouden, dat een I
misdadiger voor onbepaalden tijd in een zedelijk hospitaal
zal worden geplaatst. Hij zou daar als een patient de aan-
houdende bezoeken moeten ontvangen der deskundigen voor
de zedelijke verbetering. Naar gelang van den stand der kwaal-
zou de behandeling geschieden en het ontslag eerst volgen,
als het bestuur, na advies dier deskundigen, den patient
voldoende genezen zou oordeelen. _Maar dan zou ook eigenlijk I
die genezing aan onbedriegelijke kenteekenen moeten te her- .
kennen zijn, terwijl huichelarij en bedrog onder die lieden
vaak mogelijk blijven. Geen gevangenisbestuur is het gegeven
den graad van verbetering van een gevangene te beoordeelen.
God alleen is bij machte het menschelijk hart te doorgronden.
Ziedaar verklaringen door twee uitnemende deskundigen op
het gevangeniscongres te Stockholm afgelegd.?) Ik bedoel den _
Belgisohen gevangenis-administrateur BERDEN en den Neder-
landschen regeeringsgedelegeerde Jhr. Mr. B. J. PLOos VAN
AMSTEL, sinds ruim 30 jaren lid en thans ook vice­voorzitter
der commissie van administratie der gevangenissen te Am-
sterdam. - Men zou voorts den onverbeterlijke of nooit
moeten straffen of ten eeuwige dage. ‘
De theorie is intusschen in strijd met het denkbeeld van ’
‘) Men raadplege 0. a. KRAEPELIN, Abschayïung der Stmfmassesv
Stuttgard 1880.
’) Zie Oompies remdus du Congrès de Stockholm, Tome I, pag-
295-297. G
4