HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 855.12 KB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

21
kracht het zedelijk overwicht vermindert. Of zou dat laatste
niet toepasselijk zijn op straffen als: het afsnijden van ooren,
het uitsteken van oogen, het uitrukken van de tong, het,
afkappen van handen, het brandmerken, de geeseling zelfs,
allen slechts graadverschillen van dezelfde strafsoort? Ik
l _ aarzel niet die vraag bevestigend te beantwoorden. Dergelijke
h straffen toch stellen den misdadiger bloot aan verminking
en hulpeloosheid. Zij onteeren hem tegenover het publiek
I en zetten hem aan tot een wrok, die zijn zedelijke verbete-
ring in den weg staat.
` De afschrikkingstheoriën miskennen den eisch der recht-
vaardigheid. Zij vragen niet, of soms door de inrichting der
'{ straf de verbetering van den gestrafte onmogelijk gemaakt
j of bemoeielijkt wordt. Het streven naar die verbetering wordt
door hen als een ziekelijke philantropie voorgesteld. Zij
doen het voorkomen, alsof de verbetering als eenig doel der
straf wordt voorgestaan door ieder, die haar niet uitsluit
als nevendoel. Dat is intusschen volkomen onjuist. Onder de
nieuwere criminalisten zijn ongetwijfeld eenige voorstanders
der zoogenaamde verbeteringstheorie; men denke o. a. aan
STELZER en nönisn. Zij wordt echter door de groote meer-
derheid afgekeurd. Een op die theorie gebouwd strafstelsel
is dan ook door den wetgever van het nieuwe Nederland-
sche strafwetboek zoo beslist mogelijk verworpen.
De voorstanders der verbeteringstheorie gaan uit van het
denkbeeld, dat het kwaad niet gelegen is in de misdaad,
maar zich daarin slechts openbaart. De straf zou derhalve
tot verbetering van het kwaad in den dader moeten worden
opgelegd en alleen daartoe dienen. Nam men een op die
theorie gebouwd strafstelsel aan, dan zou - gelijk werkelijk
;/