HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 858.32 KB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

20
afschrikkingsdoel der straf dermate op den voorgrond, dat
zij niet eerst vroegen, of de tot afschrikking bestemde straf
ook rechtvaardig was. De oud­minister MonnEnMAN 1) heeft,
bij zijne beantwoording van het sectieverslag der Eerste
Kamer op het nieuwe wetboek van strafrecht, zeer terecht _
opgemerkt: »De straf is niet rechtvaardig, omdat zij afschrikt, ­
maar uit de rechtvaardige straffen moet men diegene kiezen, i
die een afschrikkend vermogen hebben." Deze bedenking
geldt de afschrikkingstheorie in elk harer vormen, hetzij
men direct den eenen mensch wil bezigen als middel, om
i den anderen van het misdrijf af te schrikken (de zooge- t
naamde vogelverschrikkerstheorie), hetzij men indirect wil
te werk gaan en de afschrikking van het misdrijf beoogt
l door wettelijke strafbedreiging, waarvan de strafuitvoering
I het noodzakelijk gevolg is, omdat anders de bedreiging
i werkeloos zou blijven, (is de theorie van den psycholo-
gischen dwang van FEUERBACH), hetzij men de o. a. door
MITTELSTEIDT verkondigde leer volgt, dat het niet zoozeer
aankomt op het teweegbrengen van schrik, als wel op
het verkrijgen der voorstelling van het verwerpelijke van ~
de onderwerpelijke handeling door het afschrikkend karakter
der daartegen bedreigde straf. Behalve aan een juridische,
maken de voorstanders dezer meening zich ook schuldig
aan een psychologische fout. Zij toch verkondigen de leer, dat
de straf meer afschrikt, naarmate zij wreeder is. De erva-
ring nu leert het tegendeel. Hoe wreeder toch de straffen
zijn, hoe slimmer de misdadigers worden. Zij hopen toch
steeds op straffeloosheid. De zekerheid der straf werkt veelal
beter dan hare zwaarte, terwijl een misbruik van stojïelij/ce
1) Zie Ontwerp van een wetboek cart strafrecht met toelichting en
bgïlagen (editie van Gebr. BELINFANTE), IV, 2de stuk, pag. 568. `
ti