HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 841.43 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

18
naarmate hij slechter en verdorvener is, wordt de meest
rechtvaardige vergelding van het begane kwaad. fl.
Zal de straf rechtvaardig zijn, dan moet zij een zooveel
mogelijk personeel karakter dragen en zoo min mogelijk op V
anderen drukken, die aan het misdrijf onschuldig zijn; zooals
ouders, echtgenoot, kinderen van den gestrafte. Bij de oude
volken werden de kinderen, de ouders en soms ook andere
bloedverwanten der veroordeelden evenzeer als deze, zij het
het ook met mindere straffen, gestraft. Een straf, als de
algemeene verbeurdverklaring van goederen, die nog in
deze eeuw in onderscheidene staten onder de straffen was
opgenomen, moet uit dat oogpunt onvoorwaardelijk worden
afgekeurd. Straffen als brandmerk en openbare tentoonstel­
ling van den gestrafte doen tegenover de bevolking ook g
zijn familie min of meer deelen in de schande, hun bloed-
i ` verwant van Overheidswege aangedaan. Eenige druk treft de
` onschuldige verwanten soms onvermijdelijk, zooals bijvoor-
beeld het verlies van een kostwinner of de omgang eener
liefhebbende echtgenoot. Deze druk worde echter tot een
minimum beperkt.
Om rechtvaardig te zijn, moet er eindelijk geen zwaardere ·
straf worden' bedreigd dan strikt noodig is, om het daar-
mede beoogde doel te bereiken: de handhaving der rechts-
orde, waaronder natuurlijk de veiligheid van personen en li,
. eigendommen is begrepen. Tot die handhaving toch is het
noodzakelijk, dat het ontoelaatbare van het rechtsverzet een
ieder duidelijk worde door strafbedreiging en strafuitvoering. U
' Dat diene tevens om het door het misdrijf geschokte ver-
trouwen in de rechtszekerheid zooveel doenlijk te herstellen.
Elke straf, die verder gaat dan tot die handhaving in een
gegeven tijdperk wordt vereischt, is onrechtvaardig. In die