HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 873.35 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

av`. ~ l
17 , 3
5 tot het zieleleven van den mensch spreken, 1noet de straf
een moreele strekking hebben. De gestrafte - hij moge
zich verlaagd hebben tot een dier - blijft een mensch met
f een redelijk, een zedelijk bewustzijn, althans met de vat-
baarheid daartoe. Treffende voorbeelden bewijzen dat zelfs
bij den verfoeilijksten booswicht die vatbaarheid niet geheel
r ontbreekt. Onder het uitvaagsel der menschheid in de ge-
il vangenissen is meermalen een zeker behagen opgemerkt om
‘ verhalen te hooren, waarin verhevene gevoelens zijn uitge-
j drukt, de deugd over de ondeugd zegeviert. Herhaaldelijk
. is het voorgekomen, dat een zware misdadiger, wegens zijn
. invloed op de gevangenen tot bewaarder over een zaal aan-
gesteld, zich in die betrekking uitnemend van zijn verplich-
Y tingen kweet, alleen omdat hij er een eer in stelde aan het
in hem gestelde vertrouwen te beantwoorden. Onder struik-
en straatroovers zijn vaak eerewetten aangetroffen. Onder
de ruwste lieden vindt men somwijlen een zekere sympathie I
V voor de bevrijding van een slachtoffer. Wellce vervloekingen ‘
hoort men soms niet uit hun mond tegen een verrader, een
lagen booswicht, die op het tooneel wordt voorgesteld? ‘
‘ · Zal de straf rechtvaardig zijn, dan moet zij zooveel mogelijk
in verhouding staan tot de schuldplichtigheid van den dader.
Deze nu is grooter of kleiner, naar verhouding der rechts-
schennis, die door het misdrijf wordt teweeggebracht en
naar gelang van den graad van verdorvenheid en kwaden
« wil, door den dader daarbij aan den dag gelegd. Men be-
hoort te letten op de hoegroothcid der beleecliging en de boos- i
heid mm dan dader. Eene straf, die door hare inrichting de
grootste boosdoeners minder straft dan den minder verdorve-
nen overtreder der strafwet, moet als onrechtvaardig worden
afgekeurd. Eene straf echter, die het individu harder treft,
2