HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 870.59 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

{·.» z v
15
verhaalt van een gevangene, die dagen lang naakt op een
_ kleine binnenplaats werd opgesloten, waar enkele lijken
' lagen, die door ratten werden afgeknaagd.
‘ Maar reeds meer dan genoeg. Ofschoon de stof rijk is,
ofschoon de gruwelen in naam der justitie gepleegd vele
zijn, acht ik het voor een nadenkend en beschaafd gehoor
schier een beleediging, indien ik trachten zou, door een ·
_” schildering der onderscheidene pijnigingen, verminkingen
E en kwellingen, van Overheidswege op de veroordeelden als
straffen toegepast, mijne denkbeelden ingang te doen vinden.
Mijne stelling luidt: >>de gevangenisstraf, overeenkomstig de i
~ eischen van het recht en het maatschappelijk belang inge-
richt, is de beste straf". Om haar te bewijzen, moet in
S? de eerste plaats worden onderzocht aan welke eischen een
Q straf moet beantwoorden, om een rechtvaardige te kunnen
zijn. In de tweede plaats moet worden nagegaan, wat ge-
vorderd wordt om van een doelmatige inrichting der gevan- ‘
genisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het
'il maatschappelijk belang, te mogen spreken. Wij kunnen dan
[ tot de slotsom geraken: die gevangenisstraf is de beste straf.
il, Straf komt mij voor te zijn een ten gevolge en als ter
_ `i zake van een overtreding der strafwet, door de daartoe
bevoegde Staatsmacht aan iemand opgelegd leed. De door
den oud-hoogleeraar, later minister MonnEnMAN behandelde
i vraag, of straf een kwaad moet zijn, laat ik hier in het
` midden. Iets kan bovendien den zinnelijken mensch een
°` kwaad toeschijnen, terwijl het toch voor hem een goed is, A
omdat het tot zijn wezenlijk heil hem wordt opgelegd.
Onder leed versta ik hier een voor den overtreder der
lp strafwet onaangenaam gevolg. Daarin ligt voor hem het
denkbeeld van boete of vergelding voor gepleegd onrecht.