HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 802.19 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

14
de geheele assises en een aantal burgers het daarbij bestierè
ven, waarvan zij den naam van zwarte assises ontleenden. _ l
Zij kostten nog in 1750 te Londen den Lord Mayor en vele A
rechters het leven. Niet alleen in Engeland, maar ook de 1
meeste andere landen van Europa, met name in Oostenrijk
en Portugal, constateerde HOWARD een toestand, die aan het
ongeloofelijke grenst. Nederland maakte daarop, volgens hem,
een betrekkelijk gunstige uitzondering. Toch werd nog in
1839, door het lid der Spaansche Cortes, nAMoN DE LA sAenA 1) E
niet onaardig opgemerkt, dat in Nederland bij den gevange-
nisbouw de gevangenen bloot als stoffelijke lichamen be-
schouwd en bij het beramen der voor hen benoodigde ruimte ~
dus enkel op den omvang dier lichamen werd gelet, zonder
daarbij de hoeveelheid lucht, voor de longen benoodigd om ri
vrijelijk te kunnen ademhalen, noch ook de ruimte, die door "Q
de bewegingen der arbeiders, de plaatsing der weefgetouwen
enz. moet worden ingenomen, hoegenaamd in aanmerking
te nemen. Dat aan de ziel of den geest der gevangenen niet
veel gedacht werd, bewüzen hun zedebederf en hun onbe­
waakte omgang. jl
De arbeid der gevangenen werd o. a. in Frankrijk aan ll.
den meestbiedende verpacht. In Engeland werd zelfs een I `l
directeursplaats, evenals een officiersplaats, verkocht. Zij
heeft wel eens een som van f 60000 gegolden, die door
het knevelen van de ellendige gevangenen moest worden l
productief gemaakt voor den kooper. Van de gevangenen `
moest de directeur of cipier zien te halen wat hij krijgen °`
kon. Wie geld miste, om zijn levensonderhoud te betalen,
moest soms maar zien hoe hij het leven hield. I·IowAP.D
') Zie zijn: Reis door Nederland en België, 1839, lste deel, p. 259. M