HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 866.96 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

2 13
ik uit: »Van het Christendom kan de maatschappij leeren,
gl dat er in den schuldige _iets anders is dan een hoofd om te
I nemen en armen om te binden, dat er een verstand is om
te onderrichten, een zedelijke zin om op te wekken, een
geweten om te overtuigen?
_ `j Hoe geheel anders klinken die woorden tot inleiding van l l
· een strafstelsel, waarbij de psychisch pynhj/ce straffen op den
voorgrond treden, dan het bekende titelvignet van den zoo-
genaamden Beierschen Codex Maximiliemus van 1751 ‘? Daarop
toch ziet men de godin der gerechtigheid met een blinddoek ~
1 voorde oogen op een troon gezeten, voorzien van de tee-
kenen harer waardigheid en van een band, met de woorden:
ll vindicta publica. Aan hare voeten bevindt zich het gerecht,
er? rechts een brandstapel met twee raderen, links een galg,
daarnevens een zwaard, rechts en links hangen de folter­ ·
WH werktuigen, de roeden enz. '
Waar dit de geest was van het oudere strafreèht, is het
ä, geen wonder, dat aanvankelijk ook de gevangenisstraf daar- p
ë van de blijken bleef dragen. Het zou mij te ver voeren j
` dat in bijzonderheden uiteen te zetten. Aan JoHN HOWAPJ)
ll komt de onsterfelijke verdienste toe zijn leven te- hebben ,
$ gewaagd, om zich van de gruwelen_ te vergewissen, waaraan
de gestraften en zelfs de verdachten, in de tweede helft der 2
i achttiende eeuw, in de physieken of moreelen dood aanbren- 1
H gende gemeenschappelijke gevangenissen werden blootgesteld.
L) Dat hij zijn leven waagde, door in die kerkerholen af te
·‘ dalen, blijkt voldoende uit het teit, dat de verdierlijking en
ä onreinheid in de Engelsche gevangenissen tot gevangenis- i
H, koortsen aanleiding gaven, die besmetting en dood ver-
H spreidden. Deze koortsen toch besmetten in 1577 te Oxford H
de rechters, met het verhoor der gevangenen belast, zoodat H
*+9
.
l V ' j