HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 833.99 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

12
. op, dat de Amsterdamsche regeering destijds bezwaar had,
om dieven ter dood te brengen. De zucht derhalve om min- ik
1 der kapitaal, dat is aan den lijve te straffen, heeft bij die
oprichting voorgezeten, terwijl ook het denkbeeld, om de
verbetering der gestraften te bevorderen, daaraan niet vreemd
bleef. Omstreeks denzelfden tijd toch prees DIRK VOLKERTSZOON {
COORNHLRT in zijn: »B0evenlacld tot wering van schadelijke ledig- ' l
gangers", de gevangenis gepaard met arbeid aan als de meest doel- “‘
" trellende straf, om de delinquenten op den rechten weg te hel-
­ pen. In denzelfden geest schreven mannen als nneo DE ervoor
en noMDoUT 1ioeEnBEE*rs, welke laatste, reeds in 1623 en dus ’
ruim 100 jaren voor den Italiaan BECCARIA, de doodstraf bestreed
als strijdig met het oogmerk van verbetering der misdadigers. li
Terwijl het oudere strafrecht de voorkeur gaf aan straffen, 2;
die een phgsiek pgnly/ce werking verzekeren, is het nieuwere
T · doordrongen van de gedachte, dat een psgehiáeh pzjnlgke strek- L.,
5 king daarbij op den voorgrond moet staan. Het misdrijf toch
kan, volgens de nieuwere opvatting, beter en op een der Q,
` Overheid meer waardige wijze worden gestraft door boete-
gl doening, in een daartoe van de menschheid afgezonderde
plaats, waar godsdienst, arbeid, onderwijs, beweging in de
open lucht en toespraak van betergezinden hand aan hand Y ‘
‘ gaan, dan door een stelsel van afmaking, verminking, ten-
toonstelling en pijniging. De vraag, of de krachtige ontwik-
keling van die grondgedachte in de tweede helft der negen-
tiende eeuw getuigt van een meer materialistische strekking L,
Q dan in vroegere eeuwen, meen ik althans ontkennend te "
mogen beantwoorden. Met wijlen den bekenden Amster-
damschen hoogleeraar Mr. CORNELIS ANNE DEN TEX 1) roep fx
') Zie de Nederlandsche jaarboeken van ¢·echlsgelee¢‘dhevjd en wel-
g ` gering, II, pag. 7.
r i
l
l WM _ ,_._r_._I_____-_,_I.M .. ..... l. . . l