HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 856.79 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

l
~

1 . ` 11
_ uit eene ruime beurs gebouwd waren. s. H. vA1v inznvcgi
* zegt in zijn werk. :‘) »Staatsrecht der Vereenigde Nederlanden
vertoond volgens de geschiedenissen der stad Groningen onder de
bisschoppen van Utrecht en volgende prinsen van ’t midden der g
1 Xlde tot het einde der 16de eeaw", dat onder de eerste steenen
1 gebouwen in ons vaderland gevangenissen en bewaarplaatsen
I der misdadigers zijn geweest, die dikwijls onder de benaming
van gravensteenen, steenhuizen of heerensloten voorkomen. 1
Vermits de schrijver daar van het grafelijk tijdvak van 1212
gewag maakt, volgt daaruit, dat het onderscheid tusschen
bewaarplaatsen voor niet veroordeelden en gevangenissen
voor veroordeelden reeds toen in ons vaderland niet onbe-
*1 kend was. De gevangenisstraf kon destijds echter geenszins
°? onder de regelmatige straffen worden aangemerkt en schijnt
hoofdzakelijk voor policie-overtredingen te zijn aangewend.
,_ In het belangrijke werk van den hoogleeraar P. J. BLo1<: ‘
»Een Hollandsche stad in de rniddeleeawen" kan men vinden , 1
dat de grootste der grafelijke gevangenissen was de ’s Gra-
g vensteen te Leiden, een naast ’s Gravenhof aldaar geplaatst
G; gebouw, dat nog in wezen is, terwijl Oudewater een tweede i
ï steen had. In het confessieboek van 1567 tot 1572 en het
J justitieboek van 1566-1578 wordt de gevangenisstraf voor l
· korten tijd, een paar malen slechts voor twee a drie jaren {
vermeld, onder den naam van het te bier en brood leggen. 2) ,
Als reden der oprichting van de gevangenis als straf-
4, gesticht geeft de bekende geschiedschrijvor JAN WAGENAAR 3) J
TZQ dat in 1758 uitgegeven werk. Deel I, p. 170.
f ’) Men raadplege daarover 1. Komive, GGSCI7/l:8Cl]i)tl’Hd’lg8 aanteekeningen
, betrelckelgk de lg`fstra;j’elg`/ce reehtsoefening te Amsterdam voornarnelglc
’ in de 16de eeuw, 1828. pag. 32.
3) J. WAGENAAR, Beschrijving van Amsterdam, 2de stuk, pag. 241,
(1; lste stuk, pag. 415.
« .