HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 813.52 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

<
l
ia

10 1 ,
straf als tot beterschap leidende boete, op het gebied van het _
` wereldlijk strafrecht de zege niet verschaffen. *
1 Zoowel runssmiv 1) als BERNER 2) kennen aan ons vaderland
de eer toe der oprichting van de strafgevangenissen. Volgens
den laatste zou het rasphuis te Amsterdam de oudste straf- 1
gevangenis geweest zijn en van 1595 dagteekenen. Lubeck 1
zou in 1613, Hamburg in 1618 het Amsterdamsche voorbeeld `
gevolgd hebben. In 1670 werd te Weenen een gevangenis
naar het Amsterdamsche model opgericht. Hoe BERNER aan
het jaartal 1595 gekomen is, heb ik niet kunnen ontdekken.
F Well is mij gebleken dat de vroedschap van Amsterdam, in
, hare resolutie van 26 October 1589 no. 6, de oprichting
t van een dergelijk gesticht vermeldt. Daarin toch leest men 1
i uitdrukkelijk: »dat schepenen zwaarigheid maken, om som- · ‘?
mige kwaaddoenders overmids hunne jonkheit kapitaal te
A stratlen en dat zulks gelegenheid gaf tot het besluit, om een 1,
huis tot castyement van deselven te stigten en daartoe te jl
nemen" Dat Amsterdamsche rasphuis erlangde in dato 11
Mei 1602 van de heeren Staten van Holland en West Vries- g
land het privilegie, dat al het harde hout, als: sandelhout,
‘ pokhout, versethout, geelhout, roosenhout, brasilienhout, ï
t St. martenhout, salfefras en ander dergelijk hout, hetgeen tot j
verwen gebruikt werd; uitsluitend aldaar zou gezaagd, ge- «
kapt en gemalen worden. Buiten dit huis mocht men geen
verwhout malen of raspen op boete van 200 gulden. 3)
Iedere souvereine stad had sinds het einde der zestiende
eeuw dergelijke groote gevangenis-werkinrichtingen, die vaak
‘) Zie Dr. FHESSLIN, die Einsclhcefzf nach fremclem 1m.rZsec/zsjálzoáyevz j
« mlgemm E¢·fahmm_qen in naam ll/[ámzcr·&wluf/zause in Bruchsal pag. 3. _
2) Zie zijn: »Lehvi·buch des Dcmfschm Sim/¢·echts". 1881, pag. 219.
p “) Zie ISAAG 1.1; LoNo, De Ifooplzamdelmn Amstardmn 1763, pag. 394. (j,

Ft