HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 833.34 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

l · W
i 8
i men als bewacwyilaatscn voor het zoogenaamd voorarrest, de
praeventieve hechtenis; niet als stm/gcsticltten. Onder de latere sp
Romeinsche keizers, zooals coivsraivrinv 1, rnnonosius en
JUSTINIANUS, kan men een streven waarnemen in_eene andere
richting. Een eenvoudige opsluiting in een gevangenis, zon-
der zwaren dwangarbeid, werd destijds onder den naam van l'
career of custodm ook als straf toegepast. De Germaansche `
' rechtsbegrippen kregen echter gedurende geruimen tijd zoo- + .
danig de overhand, dat de ontwikkeling van het gevangenis- ·
wezen als van veel latere dagteekening is te beschouwen.
De bekende constitutio criminalis carolina van 1532 ver-
meldde de gevangenis nog slechts als middel van bewaring
j en als subsidiaire gevangenisstraf bij niet betaling van ll
` boeten.
j Het oude canonieke recht beschouwde straf uit een zedelijk lg
l oogpunt als boete voor de zonde, die verzoening ten gevolge A
l had. Vandaar de opsluiting in een klooster. Gold het echter té
zware misdrijven, dan werden in de middeleeuwen de schuldig
geoordeelden aan de wereldlijke macht overgeleverd, door wie
l de physiek pijnlijke straffen werd toegepast, als uitvloeisel van
het aan het Ptomeinsche recht ontleende denkbeeld, om {
Y van Overheidswege door lichaamsfolteringen van het misdrijf
af te schrikken. De godsdienstige beweging der zestiende .
l eeuw schijnt intusschen bevorderlijk te zijn geweest aan de 4
p overbrenging op wereldlijk gebied van het aan de Christelijke
l kerkleer en het canonieke recht ontleende boetestelsel. Zoowel gl
' _in de Ploomsch Katholieke als in de Protestantsche landen ;
werd daardoor de kiem gelegd tot verbetering van het wereld- ·’
lijk strafstelsel, een kiem, die 'nader ontwikkeld in de zeven- l,
ç tiende, tot vrucht rijpte in de achttiende eeuw. l
Men behoort daarbij niet uit het oog te verliezen, dat - ig
2
i
l