HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 8

JPEG (Deze pagina), 771.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

¢
8 omwmp vtm wm Tom Hrazmuma om Gaomwm.
Art. l9.
Artikel 186 vervalt. Q.!
· Art. 20.
Artikel 187 wordt gelezen:
,,De wet regelt de verpligtingen omtrent inkwartiering '·
en onderhoud van krggslieden , transporten , leverantiën
en geheelen of tgdelgken afstand van gronden of gebouwen.
De uit de vervulling dezer verpligtingen voortsprui­» a
tende kosten en schaden worden door het Rgk vergoed."
Art. 2I.
Artikels 188 en 189 vervallen.
Art. 22.
Artikel 194 wordt gelezen als volgt: ‘i
,,Het bgzonder onderwgs is vrg. ·
Het openbaar onderwgs wordt bg de wet geregeld.
Greene scholen mogen uit eenige openbare kas worden
betaald of gesubsidieerd, tenzg zg voor alle leerlingen,
zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid, toe-
gankelgk zgn, ‘ het onderwgs er niet dienstbaar worde A
gemaakt aan de verspreiding of bestrijding van gods- ,,,,
dienstige begrippen, en de onderwgzers zich bg het on-
derwgs onthouden van iets te doen of toetelaten , het-
welk aan andersdenkenden , van wie kinderen of pupillen ’
hunne school bezoeken, aanstoot geeft."
Art. 23.
Artikels 196 en 197 worden vervangen door:
,,Ar.·r. 196. De wetgever is bevoegd de grondwet te y
veranderen. Het daartoe strekkend voorstel moet in elke
der beide Kamers van de Staten­Generaal eene meerderheid
van twee derde van het aantal leden erlangen."
Art. 24.
Uit artikel 1 9 8 vervallen de woorden ,, in de grondwet of’ ’. ç