HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 7

JPEG (Deze pagina), 887.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

· al
F jl.
{ ONTWERP VAN WET TOT HERZIENTNG DER GRONDWET. 7
Bij onteigening van gebouwde en ongebouwde eigen- 1
j dommen bestaat de schadeloosstelling in het dertigvoud
, van het zuivere voordeel, hetwelk zij den eigenaren ge-
T` middeld jaarlijks opleveren, te berekenen volgens bij de
wet nader te bepalen regelen , benevens vergoeding der J1
j indirecte schade, welke de afstand den eigenaar in zijne ‘
· overige goederen veroorzaakt. Q
Indien de gebouwde of ongebouwde eigendommen
dienen voor de uitoefening van een bedrüf , wordt den-
gene , die dat bedrijf uitoefent, hetzij hij al dan niet l
4 de eigenaar zij, eene afzonderlijke schadevergoeding toe- *
1: gekend.
Bijaldien de verkoopwaarde van het onteigende op .
het tijdstip van invoering dezer wijziging van de grond-
wet meer bedraagt dan het in het tweede lid van dit
artikel bedoelde dertigvoud van het jaarläksche voordeel, j
j dan wordt gedurende een bij de wet te bepalen aantal ·
Tv jaren dit meerdere bovendien vergoed. A
Voorafgaande schadeloosstelling kan niet worden ge-
` eischt, wanneer ter afwering van een vijand , van brand , E
overstrooming of besmetting eene onverwijlde in bezit-
neming noodig is."
Art. IG. {
De woorden ,, eene toereikende” in artikel 178 worden i
vervangen door: ,, eene voor de handhaving van de orde ~
j in het geheele Rijk toereikende? j
j Art. 17. _
[ Artikel 180 tot en met 184 worden vervangen door: j
,,Artike1 180. De oefeningen en diensten , welke van de
ç ­ ingezetenen krachtens de hun bij artikel 177 opgelegde
j' verplichting kunnen worden gevorderd , worden bij de wet
j gerege1d."
Art. I8. h
l In artikel 185 worden de woorden ,, de lotelingen bij
jr de militie te lande" vervangen door ,,de ingezetenen?