HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 6

JPEG (Deze pagina), 660.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

6 ONTWERP VAN WET TOT HERZIENING DER GRONDWET. {
Art. 9. j
In artikel 91 1** lid vervallen de Woorden:
,,nocl1 geestelijken noch bedienaren der godsdienst." h
Art. no.
In artikel 91 laatste lid worden na het woord ,,staats­ H
ambt" ingelascht de Woorden: ,, anders dan dat van mi-
nister".
I
r ‘ Art. ll. ,,
In artikel 102 wordt na de Woorden ,,mondeling _en"
ingevoegd, ,,zoodra een der leden zulks verlangt".
' Art. I2. j
Artikel 106 vervalt.
Art. I3.
Het eerste lid van artikel 123 wordt gelezen als volgt:
,,De leden der Provinciale Staten worden voor zes
jaren onmiddellijk door de ingezetenen verkozen. Het
eerste lid van artikel 77 is ten dezen toepasselijk".
Art. 14. 1
In het eerste lid van artikel 139 vervallen de Woorden: j
,,op de vvüze, door de wet te rege1en", en het derde
lid van dat artikel Wordt vervangen door: ,,Het eerste
lid van artikel 77 is ten dezen toepasselijk".
ç.
Art. 15. 1
Artikel 147 wordt gelezen als volgt: i
,,Niemand kan genoodzaakt worden zijn eigendom af J
te staan , dan in de gevallen bij de Wet bepaald en tegen Z
voorafgaande schadeloosstelling. j
Q?