HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 5

JPEG (Deze pagina), 837.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

j ONTWERP VAN WET TOT HERZIENING DER. GRONDVVET. 5
Het aantal in ieder kiesdistrict te kiezen leden is
één voor elke 45000.
g Een overschot van 30000 wordt voor 45000 gerekend. ï
( Zoodra in eenig kiesdistrict de bevolking 30000 meer
r of minder blijkt te bedragen dan het aantal in dat district V
j gekozen leden vermenigvuldigd met 45000 , wordt het
aantal dier leden met een vermeerderd of verminderd.
Am. 77. De bepaling wie kiezers zijn, en de regeling
van alles wat verder tot het kiesregt en zijne uitoefe- "
. ning betrekking heeft, hebben plaats bij de kieswet. pi
Veranderingen in de bij de kieswet vast te stellen ’
1 bepalingen omtrent de zamenstelling van het personeel
der kiezers voor de Tweede Kamer, treden eerst in werking x
; na de eerste daarop volgende algemeene verkiezing van fi
leden voor die K&1HGY."
Art. 6.
Ep Het tweede, derde en vierde lid van artikel 78 vervallen. g
r 2
I Art. 7.
Artikel 79 wordt overgebragt naar de Eerste afdee-
ling van het derde hoofdstuk, en gelezen als volgt: j
ü ,, Om tot lid der Staten-Generaal verkiesbaar te zijn,
`r wordt alleen vereischt dat men Nederlander, in het volle
{ genot der burgerlüke en burgerschapsregten zij en den
g ouderdom van dertig jaren hebbe vervuld." Q
. j Art. 8. A
j Artikel 81 wordt gelezen als volgt:
è ,,De Tweede Kamer wordt gekozen voor een tgdvak i
j van vier jaren. j
Na eene ontbinding wordt deze tijd geacht aangevan- ”
gen te zijn op den derden Maandag in September, aan ,
` de dagteekening van het besluit tot ontbinding vooraf- _
gaande.
Uitvallende leden zijn dadelijk herkiesbaar."
l .
ie
‘ .
1