HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 4

JPEG (Deze pagina), 808.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

·'¥'­£sx­"" ““”¤*‘¤‘”*‘·-­­-wwr»­~m­«-­~·~«­·-«~«.­`«m«`«­«­.,.­,,..~,w., ,____, rv __ _ v
{1
4 ONTWERP VAN WET TOT HERZIENING DER GRONDWET. j
Art. 2.
In artikel 1 wordt, in plaats der woorden ,, het hertogdom va
Limburg, behoudens de betrekkingen van het hertogdom (
Limburg, met uitzondering der vestingen Maastricht en .
Venloo en van hare kringen, tot het Duitsche verbond,"
gelezen: ,,Limburg."
Art. 3. I
Na artikel 24 wordt ingelascht als nieuw artikel 24bis.· 7
,,B§aldien bij overlijden des Konings meerderen beweren 1
tot de troonopvolging gerechtigd te zijn, beslissen de A
Staten­Generaal in vereenigde zitting." p jj
Art. 4. l i
0 Het tweede lid van artikel 47 wordt gelezen als volgt: i
,,Hetzelfde vindt plaats totdat de bevoegde regent of
opvolger de regering heeft aanvaard en de voorgeschreven E
belofte heeft afgelegd:
cr. ingeval bij overlüden des Konings een regent voor
den minderjarigen opvolger of ook de bevoegde opvolger
ontbreekt;
b. ingeval de regent overlpdt, van het regentschap ,
afstand doet, buiten staat geraakt het regentschap waar
te nemen, of op eenige andere wijze ophoudt zijne waar- !
digheid te bekleeden, zonder dat in de opvolging is voorzien; {
en cv. ingeval bij overlijden des Konings meerderen be- *«
weren tot de troonopvolging gerechtigd te zijn." { j
Art. 5. j
Artikels 76 en 77 worden vervangen door de twee
volgende artikelen:
,,Anr. 76. Het getal van de leden der Tweede Kamer
wordt bepaald naar de bevolking, voor ieder 45000 één. ‘
Voor hunne verkiezing wordt het land verdeeld in
minstens elf kiesdistricten.
ä
ir
l