HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 39

JPEG (Deze pagina), 721.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

·
_
i MaMo1m­1 van ·roEL1cHr1Ne. 39

en op den geest der nieuwe wetten, de Tweede Kamer der Staten- ·
Generaal. De vraag of eene ontbinding ook bü deze zou kunnen ver-
ïïï meden worden, wordt bovendien ook daardoor afgesneden, dat bij
deze de periodieke aftreding vervalt, en ook daarom eene nieuwe samen-
stelling na de invoering der wijziging van de grondwet onvermijdelijk is.
jj De wijzigingen, welke bij wijze van overgangsbepaling in de kieswet
· worden voorgesteld, worden naar ondergeteekende’s oordeel door de
omstandigheden raadzaam gemaakt.
- Bij optreding van een groot getal nieuwe kiezers is eenige meer-
dere preventieve controle raadzaam, dat alleen de bevoegden deel-
~·_ nemen aan het verkiezingswerk. Bij het vergroot aantal kiezers moet
_ ook op de mogelijkheid gelet worden, dat de bestaande stembussen
‘ niet groot genoeg zün om de aan een bureau uitgebrachte stemmen
i te bevatten. De aansehaifing door de gemeenten van overcomplete
stembussen, welke in die eventualiteit in gebruik kunnen genomen
g worden, is diensvolgens noodzakelük, en de wet behoort het gebruik
’; van meerdere stembussen bü hetzelfde bureau toe te laten.
Met het voorschrïven der verkiezingen o een Zondag beoogt de ,
g J za P ¤ 2:
Q? ondergeteekende niets anders, dan eene tegemoetkoming in de bezwa-
1 ren, welke bij verkiezing op een werkdag aan de persoonlijke inle-
vering der biljetten in den weg staan. De ondergeteekende zal echter
gaarne deze voorgestelde bepaling wijzigen, indien er ernstig bezwaar
il . . .
fë ontstaat, doch geeft in overweging, om in dat geval, onder behoor-
r` lijke waarborgen tegen misbruik, de mogelzäkheid van inlevering van
biljetten door een gemachtigde open te stellen.

{
·
u:.
ä
1
t
T,
I
Q
ï