HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 38

JPEG (Deze pagina), 796.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

. is
38 Mnnoarn mn TOELICHTING. _
‘ OVERGANGSBEPALINGEN. tij
Am. I.
Zie hierboven bij art. 5. li
Am. II.
In het algemeen blijven bü eene wijziging der grondwet de op de
afgeschafte of gewijzigde bepalingen steunende organieke wetten gel-. `V.;
den, totdat haar onderwerp door de wetgevende macht op nieuw is i
geregeld. j
De toepassing van dit beginsel ondergaat in dit artikel slechts de
wijzigingen, die noodzakelijk zijn, om de ingezetenen zooveel doenlijk p
dadelijk de vruchten te doen plukken van de nieuw gehuldigde be-
ginselen. Bleven de regelen omtrent den staatkundigen eed in alle
organieke wetten, of die omtrent het toezicht op het bijzonder on-
_ derwijs in stand, totdat nieuwe wetten waren tot stand gekomen,
dan zou de wetgever door afstemming van de nieuwe wetsvoordrachten
de feitelijke invoering der verbeteringen van de grondwet kunnen
belemmeren.
Am. 3 en vonemmn.
Bp eene ingrijpende wijziging van het kiesrecht moet de vraag be-
A slist worden, in hoeverre zij zal werken met betrekking tot de be- 1 _
staande vertegenwoordigende lichamen. De ondergeteekende geeft aan
den meest geleidelijken overgang de voorkeur, en wenscht de moeie­ j
lijkheden, welke voor het tot stand komen eener hervorming, als de é
voorgestelde, toch uit den aard der zaak te overwinnen zijn, niet
te vergrooten door eene ontbinding van alle vertegenwoordigende
lichamen voor te stellen. Het doel der hervorming is geenszins ge- F
richt op veranderingen in de samenstelling, wat het personeel betreft, çê
maar op de vrijmaking dier lichamen van den druk van een bekrom-
pen kiesrecht. Psychologisch komt het er voor den geest van een ver- I
tegenwoordigend lichaam en voor de relatieve kracht der in haar
midden verdedigde beginselen veel minder op aan, wie gekozen heeft, i
dan wie eventueel tot herkiezing geroepen zal worden. . Y
De ontbinding kan daarom worden beperkt tot het staatslichaam,
dat den grootsten invloed uitoefent op de samenstelling der Itegeering