HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 25

JPEG (Deze pagina), 961.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

5
MEMORIE van TOELICHTING. 25
alleen voorkomt, mitsgaders voor die, waarvan de tweede aanwijzing van
een kandidaat geen effect kan hebben. Voor de stemmen, die hij bij
¤. overdracht erlangde, stemmen de oorspronkelijke eerstaangewezenen,
W nl: L voor 100, Lv voor 150, LW voor 300 stemmen.
Het eindresultaat van deze regeling is noodwendig, dat elke partü
zoodanig aantal plaatsen erlangt, als er volle 4000 stemmen in hare
richting zijn uitgebracht, en dat die personen gekozen worden, welke
` bij het grootste aantal kiezers zoodanige mate van sympathie genieten,
dat zij hen als eersten of tweeden op hunne briefjes plaatsen. En voor
zoover de door den kiezer met name aangewezen personen geen vol-
r doend getal stemmen bekomen, worden zij geacht aan den eersten per-
, soon hunner keuze de beschikking over hunne stem te hebben opge-
_ i dragen, in zoover, dat hij eene keuze doet uit degenen, die een grooter
Q aantal stemmen erlangden. Eindelük strekt de regeling om de over-
blijvende plaats of plaatsen, nadat elke kiezersgroep het getal ver-
kregen heeft, waarop zij aanspraak heeft, naar mate van den omvang
. van het overschot van elke kiezersgroep te doen vervullen. Elke van
i haar komt daarbij in aanmerking naar mate van haar overschot, met
{ ‘ Q inachtneming van den regel, dat voor het kleinste overschot het eerst
Q, eene keuze uit de overblijvenden geschieden moet.
` Bij de veronderstelde kiezersgroepeering blijft er voor de liberalen
` V na vervulling van twee plaatsen een overschot van 10000 - 2 (4000)
of 2000, voor de anti-revolutionairen na vervulling van eene plaats
7000 ­­- 4000 of 3000, voor de katholieken na vervulling van eene
1, plaats 4800 ­ 4000 of 800 , en de tot geen partij behoorende gelden
1 hierbij voor hunne 2200.
‘*F Het eindresultaat wordt dus, dat de representant van 800 op een
W katholiek uitgebrachte stemmen kan beslissen of voor de twee over-
, l` blijvende plaatsen de liberaal of de wilde met den anti­revolutionair
i l gekozen zal zijn. · V
De aanvullingsverkiezingen zijn in elk stelsel van verkiezing, dat
` ·aan de minoriteit, in verhouding tot haar aantal, een aandeel in de
, te vervullen plaatsen toekent, een crm, die nimmer zonder eenige
i moeielijkheid kan worden opgelost. Bij het geschetste stelsel kan men
i de aanvullingsverkiezing doen plaats hebben door dat onderdeel van s
i het kiesdistrict, waarin hij die vervangen moet worden, de meeste
eerste stemmen bekwam, en de verkiezing in dat district doen plaats .
hebben bij eenvoudige meerderheid. Men heeft dan de grootste kans, /
om aan dezelfde kiezersgroep, die het overwicht op zijne verkiezing j
uitoefende, ook het overwicht op zijne vervanging te geven.
Verkiezing door het geheele kiesdistrict ware onbillijk, omdat men