HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 24

JPEG (Deze pagina), 802.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

. E
24 Mimonrn wm TOELICHTING.
voorkomt, en 20 de helft der overige. Van züne stemmen worden toe-
gevoegd aan Li, LH en Lm de helft van het aantal briefjes, waarop
hun naam als tweede voorkomt of respectievelük 500, 400 en 100. 1.
Bij A vindt men op 4200 alleen den naam van A en op 400 A en A1. V
Alzoo wordt de lijst der gedelegeerden en hun aantal stemmen bij de
opening der vergadering, na proclameering der verkiezing van L en A:
K. .......... 3500
L1. ......... 2500 -{­ 500 = 3000 ‘
W .......... 2200
Ar .......... 2000 -|- 400 = 2400
LH .......... 1000 + 400 = 1400 F
Ku .......... 1300 `
Lm ......... 800 -|- 100 =.- 900 _ ·_
Lw . . ....... 500 ·`
AH .......... 300
Lv .......... 200 `;
Am ......... 100
de gekozene A ........... 200 K
16000 ‘ { '
terwijl L alleen met het oog op de verdere overdracht van de stemmen, *j.
die aan de tweede op züne brieües vermelde kandidaten toegerekend zijn, ,
I aanwezig of vertegenwoordigd is. Nu begint A zgn overschot van stem-
men over te dragen. Vervolgens worden van de briefjes van Aw de
2¤ namen opgelezen. Zijn deze b.v. op A, die reeds verkozen is, dan
draagt Aw die door mondelinge aanwijzing over op een der hooger
op de lüst staanden. Is de tweede plaats op bedoelde briefjes van 50 _ _
ingevuld op A1, van 25 op A", en van 25 niet ingevuld, dan wor- In
den de 50 en 25 aan de aangewezen personen toegewezen en heeft
Aw alleen te beschikken over 25 stemmen. ,>
Zoo valt telkens hü van de lijst af, die, omdat hg de minste.
stemmen heeft, tot het overdragen zijner stemmen opgeroepen wordt, _
en wordt het aantal van hen, over wie de stemmen verdeeld zün, tel-
kens kleiner. Daarbij wordt het beginsel geëerbiedigd, dat de kiezer zelf ,«
bij voorkeur den eerst op zijn briefje vermelden persoon zijn vertrouwen
schenkt, ook voor de overdracht zijner stem , en gezorgd, dat de stemmen
zich niet door delegatie in eene hand kunnen ophoopen. Komt b.v. de
beurt van overdracht aan Lm, nadat zün aantal stemmen door over-
dracht van die van LV en LW respectievelijk nog met 150 en 300
stemmen was vermeerderd, dan worden van zijne oorspronkeläke 800
briefjes de tweede namen toegekend aan degenen, die nog op de lüst
voorkomen, en stemt Lm voor het getal briefjes, waarop zijn naam