HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 22

JPEG (Deze pagina), 896.79 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

l
E
22 ivimronm van ·rom.1cH·r1Ne.
noodig, na proportioneele reductie tot het aantal stemmen, hetwelk jl
de eerste candidaat boven het vereischte getal gekregen heeft, aan
deze tweede kandidaten toegewezen. j
Krijgt door deze tweede stemmen een ander kandidaat de meerder-
heid, dan worden deze hem toegerekend, voor zoover noodig is om
hem het vereischte getal te doen erlangen, en treedt voor de overige E
de eerstvermelde als gedelegeerde op.
Dit laatste geldt ook van de meerdere stemmen, welke de verkozene
boven het vereischte getal heeft door briefjes, welke alleen zijn naam
behelzen.
In de vergadering van gedelegeerden worden door deze hunne .·
stemmen overgedragen aan een of meer anderen in hun midden, tot-
dat zij het vereischte cijfer hebben bereikt, en wel in deze volgorde:
a. door de reeds gekozenen;
b. door dengene, die telkens naar den stand der stemmen van het
oogenblik de minste stemmen heeft.
De overdracht van de stemmen sub ce geschiedt door mondelinge
aanwijzing door den gedelegeerde.
De overdracht sub b geschiedt op degenen, die op hunne briefjes in de ­ Y
tweede plaats vermeld staan, en voor zoover deze vermelding geen lr
edect kan hebben, omdat deze tweede persoon niet meer op de lijst
voorkomt, of meer erlangt dan het vereischte getal, door mondelinge '
aanwijzing door den gedelegeerde.
Van de stemmen , die reeds aan den tot overdracht zijner stemmen aan
de beurt zijnden gedelegeerde bü overdracht of krachtens eene tweede
vermelding op een briefje waren toegekend, geschiedt ook de nadere _
overdracht door dengene, die het eerst op deze briefjes vermeld was. *
Een gedelegeerde kan zich door een schriftelijk gemachtigden doen j
vertegenwoordigen, doch een gemachtigde kan slechts voor een persoon tx
optreden. n I
" Is de kandidatenlüst teruggebracht tot op één boven het op dat
oogenblik nog te vervullen aantal plaatsen, dan worden zij, die de
meeste stemmen hebben, voor die plaatsen verkozen verklaard.
Bij gelijkheid van het aantal stemmen, ter bepaling wie aan de beurt
is om zijne stemmen over te dragen, of wie verkozen is,beslist het lot.
· Een voorbeeld kan het gezegde ophelderen:
Stel dat er in een kiesdistrict 6 plaatsen te vervullen zijn. Er zijn
dan 6 onderkiesdistricten.
Stel verder dat kandidaten zijn
in kiesdistrict I: L, A, K, W; _
in kiesdistrict II: L,, Al; '
&
, (
I
i
l