HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 21

JPEG (Deze pagina), 933.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

· MEMORIE VAN TOELICHTING. 21
richting de overhand heeft, doet zich dit ongewenscht verschgnsel
reeds te zeer gevoelen.
. Neemt men de voorgestelde redactie aan, dan wordt den wetgever
behoorlgke vrgheid gelaten.
De keuze van het getal elf als minimum wordt bg den onderge-
teekende beheerscht door het denkbeeld, om elke provincie tot een
kiesdistrict te vormen, behoudens de mogelijkheid om groote provin-
cien te splitsen. De ondergeteekende acht het geenszins wenschelgk l
de traditiën, welke aan het bestaan der provinciën verbonden zgn,
te bestrgden, door de provinciale grenzen bg de indeeling in kiesdis­
tricten opzettelgk te vermijden. Hoofdvereischte is toch de gemakke-
lgke samenwerking der kiezers, en hiervoor is het een voordeel, dat
er tussschen hen ook nog andere organische banden bestaan. Hg ver-
klaart echter tevens, dat hg zulke groote districten alleen goedkeurt,
indien een stelsel van verkiezing wordt toegepast, hetwelk aan de ver-
schillende richtingen een evenredig aandeel in de vertegenwoordiging
waarborgt.
Als zoodanig beveelt de ondergeteekende hier ter plaatse het volgende
stelsel aan, waarbg zoowel aan de algemeene, als aan de locale invloe-
den, welke moeten samenwerken om eene werkelgke volksvertegen-
woordiging samen te stellen, behoorlgke ruimte is gegeven, en tevens
de ingewikkeldheid is vermeden, welke andere omtrent de vertegen-
woordiging van minderheden voorgestelde stelsels voor de praktgk on-
bruikbaar maakt.
Elk kiesdistrict (provincie) wordt verdeeld in zooveel onderkiesdistricten
als er plaatsen te vervullen zgn. In elk onderkiesdistrict worden kan-
didaten gesteld door indiening eener aangifte, ondersteund door min-
stens honderd kiezers van het onderkiesdistrict.
· Ieder kiezer brengt slechts eene stem uit, maar mag bg den naam
van dengene, aan wien hg in de eerste plaats zgn vertrouwen schenkt,
een tweede op zgn briefje schrgven.
_ Zg die een aantal (eerste) stemmen hebben bekomen, gelgk staande `
aan het getal in het kiesdistrict (provincie) uitgebrachte geldige stem-
men, gedeeld door het aantal te vervullen plaatsen, zgn verkozen.
» Voor de vervulling der verdere plaatsen heeft eene bgeenkomst van
gedelegeerden plaats, waarin de gezamenlgke kandidaten als gedele-
geerden optreden.
Met betrekking tot de stemmen van hen, die meer dan het ver-
_ eischte aantal stemmen op zich hebben vereenigd, wordt gehandeld
als volgt: l
V De op hunne briefjes vermelde tweede stemmen worden,'indien