HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 17

JPEG (Deze pagina), 928.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

J?
xx i
ä . lx
.§ MEMORIE VAN 'roEL1oH'r1NG. 17
ï den voormaligen Duitschen Bond en het hertogdom Limburg geëischte .
verandering.
'Jt ART. 3.
De mogelijkheid van den overgang der kroon in een ander huis i
doet tevens de mogelijkheid van het ontstaan van een praktisch ge-
. schil over het recht van opvolging geboren worden. In de eerste plaats
._ wel met betrekking tot de uitlegging van artikel 20, jo, art. 12 der
­ grondwet.
ll? De vraag treedt dus op den voorgrond, op welke wijze de uit
l deze mogelijkheid van verschil voortvloeiende moeielijkheid is weg te
nemen. Men moet of het gesohilpunt nu beslissen door eene 'wijziging
l met terugwerkende kracht, of door eene interpretatieve wet (welke K
uit haren aard medebrengt, dat rechtens de bepaling geacht wordt
van den beginne af geweest te zijn, zooals zü thans wordt uitgelegd)
of wel, het verschilpunt in stam quo latend, aanwijzen, door wie
het geschilpunt beslist zal worden, indien het zich in de praktijk
{ mocht voordoen. Aan de laatste wijze van handelen geeft de onder-
geteekende, behoudens beter inzicht, de voorkeur. Er wordt dan
pi niets in de rechten der betrokken pretendenten gewijzigd en alle K
aanleiding tot bemoeiing hunnerzijds vermeden, terwijl de algemeen-
,` heid der bepaling, hoe bij eventueel verschil gehandeld enbeslist moet
worden, tevens van de noodzakelijkheid ontheft, om vooräieningen te
maken voor alle denkbare gevallen, welker beslissing quaestieus zou
- A kunnen zijn. ' I
I Over één punt zal het geheele Nederlandsche volk het toch wel eens
zijn, nl. dat het niet zal dulden, dat bloot dynastieke quaestiën in
;~ de organisatie van zijn bestuur verwarring stichten. 1
jl Het van ouds hier toegepast beginsel, dat de vorsten zijn voor de
E volken, moet ook medebrengen, dat het volk zelf door zijne ver-
l tegenwoordiging, de Staten­Generaal, over de aanspraken der preten-
‘ denten beslisse.
V Indien de natie een stap verder wil gaan en bij mogelijk uitsterven
- van den regeerenden tak van het Koningshuis zelve hare zaken in
handen wenscht teinemen, zou de ondergeteekende aan een voorschrift
van bijeenroeping van de Staten-Generaal in dubbelen getale als consti-
tueerernde vergadering boven het voorschrift van verkiezing eens Konings
de voorkeur geven. Voor eene monarchie, die in eeuwenheugende
traditiën wortelt, is de gemeenschappelijke geschiedenis een grond van
bestaan, die een gekozen Koningschap mist. En waarom een volk,
2
` l