HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 16

JPEG (Deze pagina), 883.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

li
. l
ll
16 Mïmonm VAN Tonmcnrrrne.
drukkelijk wettelük voorschrift is niet altijd voldoende, om een his- g
torisch geworden begrip te wijzigen. Om uit het begrip van zzvewm, ·,
in strüd met zijne geschiedenis, in de volksovertuiging het godsdien­ L
stig bijmengsel te verwijderen, zou eene wetsbepaling onvoldoende kun- 'Jl.
ken blijken te zijn. Al bepaalt de wet uitdrukkel§k, dat >>zweren" niet
anders beteekent, dan de stelligste vorm van verklaring, dien hij,
die de verklaring aflegt, voor zich geoorloofd acht, en dus voor den
geloovigen mennoniet identiek is met eene belofte, zullen velen van ,
hen zich toch bezwaard vinden om deze woorden uit te spreken. In ._
ons land zou voor dezen, die zich kunnen beroepen op een sedert ­
eeuwen erkend recht, en in het algemeen voor allen, die, den bijbel V?
tot richtsnoer nemende voor hunne handelingen, verklaren het ver-
bod om te zweren ook toepasselijk te achten op den eedsvorm »dat
zweer ik," eene uitzondering moeten worden gemaakt. t
Voor de richtige vervulling der judicieele en üscale verplichtingen
achten velen het beroep op het godsdienstig bewustzijn en op de vrees
voor goddelijke straf te noodig, om dit in de daartoe betrekkelijke
wetten te willen missen. Maar hunne argumenten raken den staat-
kundigen eed niet. {
De ongeloovige vertrouwt de katholieken, gereformeerden enz, als
z§ tot openbare betrekkingen geroepen worden, evenzeer op eene enkele _'
belofte als de mennonieten, en hunnerzäds kunnen zij hunnen mede-
burgers nooit meer waarborgen verschaffen, dan door hunne belofte ,`
gegeven wordt. Al zeggen zij, door den dwang der wet genoodzaakt,
het gebruikelijke eedsformulier na, kan dit in hun mond toch nooit meer
waarde hebben dan de bloote belofte. · A
Voor de invoering van de beoogde verandering in de staatkundige I
wetgeving zijn noodig: . 4
a. een voorschrift, waarbij de bepalingen der grondwet, die een Y
eed of eene belofte of verklaring ter vervanging van den eed voor- jl
. schrüven, gewüzigd worden. ;
­ Hiertoe strekt artikel 1, eerste gedeelte.
Za. een verbod aan den wetgever, om een staatkundigen eed op te `
leggen. W
Dit verbod is in het tweede gedeelte van artikel 1 opgenomen,
I c. eene dadelijke toepassing van deze beginselen van wetgeving op
de bestaande staatswetten.
Hiertoe strekt artikel Ha. der overgangsbepalingen.
Ama 2.
Dit artikel bevat de door het ophouden der betrekkingen tusschen .»