HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 12

JPEG (Deze pagina), 833.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

l V.
ï
MEMORIE VAN TOELICHTING.
§ 1. Door de Regeering is bg de behandeling der wet tot benoeming
van de regentes de niededeeling gedaan, dat een wetsontwerp tot af- 6
_ zonderlgke wgziging van artikel 198 der grondwet bij den Raad van ‘
State aanhangig is gemaakt. Eene afzonderlgke behandeling daarvan,
ook bg de Staten-Generaal, zal elke andere verbetering der grondwet
aanmerkelgk vertragen.
Ofschoon de ondergeteekende de noodzakelijkheid van spoedige wgzi­
ging van artikel 198 niet bestrgdt, ingeval eene ruimere herziening
inderdaad onmogelijk bleek te zgn, is hg van meening, dat het slechts
aan het ontbreken van den ernstigen wil der kroon ligt, dat niet Q
ook andere bepalingen, wier wgziging niet minder noodzakelgk en
spoedeischend is, gelgktgdig veranderd worden.
Om te doen wat in zgn vermogen is ter wegneming der gevolgen
van de bedroevende omstandigheid, dat tegenwoordig in regeerings-
kringen meer aan dynastieke belangen dan aan volksbelangen gedacht
wordt, althans aan de verbeteringen, die ten behoeve van de volks-
rechten in de grondwet noodig zgn, geene krachtige ondersteuning
ten deel valt, meent de ondergeteekende niet te mogen nalaten van ,_,·
zgne bevoegdheid gebruik te maken, om een voorstel van grondwets­ i
herziening bg de Staten-Generaal aanhangig te maken.
§ 2. De toelichting van de voorstellen, die hierbg worden aange-
boden, behoeft niet breedvoerig te zgn. Het is gemakkelijk over elk
daarin behandeld hoofdpunt een boekdeel te schrijven, zonder het l
onderwerp uit te putten, maar het doel eener memorie van toelich-
ting zou dan worden voorbggestreefd. Dit doel kan toch geen ander
zgn, dan den beoordeelaar in korte trekken de strekking van het voor- Y
stel mede te deelen, en hem in staat te stellen te beoordeelen of de
voorgestelde middelen goed gekozen en aannemelgk zgn. è
§ 3. Het eerste doel, hetwelk de ondergeteekende door de voorge- j
stelde wgziging der grondwet wensolit te bereiken, is de wegneming l
van de staatkundige en economische bevoorreohting, welke thans aan
•‘