HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 10

JPEG (Deze pagina), 783.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

. ägy
n 10 ovrzrtemesnnrktruenn.
AM. III. Y
De leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal ,
de Provinciale Staten en de gemeenteraden blijven in j'
hunne funotiën gehandhaafd , totdat zg bü aftreding of,
voor zoover de Eerste Kamer betreft, bij ontbinding
vervangen worden. _,
Am. IV. I
De Tweede Kamer der Staten-Generaal houdt van
regtswege op te bestaan met den dag van bgeenkomst
der met toepassing der navolgende bepalingen bijeen te
roepen nieuwe Tweede Kamer. .
ART. V.
Na de afkondiging van deze wijziging der grondwet
worden nieuwe kiezerslijsten opgemaakt met toepassing
van artikel I dezer overgangsbepalingen en met inaoht­ .
neming overigens van de bepalingen der kieswet, be-
houdens de volgende wüzigingen.
In de plaats van den termijn van artikel 7 treedt de
twintigste dag na de afkondiging van de wijziging der _
grondwet. .
De termijn van artikel 10 der kieswet begint te loopen ii?
op den twintigsten dag na de afkondiging van de wijziging
der grondwet ,_ en de sluiting der kiezerslijsten, bedoeld 1 _
_ bij artikel 31 , heeft uiterlijk op den negentigsten dag ‘
na die afkondiging plaats. I
Am. VI.
De verkiezingen hebben plaats op den eersten en de W
herstemmingen op den derden zondag na den honderd-
sten dag na die afkondiging.
Op den tweeden maandag na den voor de herstem­ . .
mingen bepaalden dag wordt de nieuwe Kamer door den ‘
Koning bijeengeroepen.
P