HomeEene herinnering aan de artikelen 34 tot 49 der GrondwetPagina 12

JPEG (Deze pagina), 639.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 8.49 MB

{
. ä
*10
a
benoeming moet onderwerpen aan de goedkeuring der
' Staten­Generaal. Des Konings keuze heeft men toen
lp niet willen afkeuren en niet behoeven af te keuren,
omdat de door hem aangewezen regent in alle opzigten
aannemelijk was.
Maar die nuance tusschen de twee bedoelde grond-
wettige voorschriften is niet van gewigt ontbloot bij de
, mogelijkheid, dat eene vereenigde zitting - hoe ongrond­
wettig ook ­­- zich het regt van amendement aanma­
' tigde, en langs dien weg den door den Koning aange- ii
wezen regent door een ander wilde vervangen.
De ernstige ziekte van den Prins van Oranje geeft
aan deze herinnering een actueel belang, want, indien
die vorst mogt gespaard worden, zal tijdige regeling ·
van het regentschap en der voogdij toch voorzigtig zijn,
en, mogt Nederland ook hem moeten verliezen, dan
zal die regeling dadelijk noodig zijn. ik
Maar zij zal onder veel ernstiger omstandigheden j,
dan in 1850 plaats hebben. Naar menschelijke be-
rekening zal de aan te wijzen regent in wer/wlülcheicl
(moge het echter nooit of zoo laat mogelijk zijn!) ii
optreden. De keuze is dus nu bijzonder gewigtig en
» l
g
3*
"`1
`¤< ,_m_M-.i .