HomeOnze toestand in IndiëPagina 8

JPEG (Deze pagina), 752.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

2
Vertegenwoordiging vroeger had bijeengeroepen om de groote
belangen des lands met haar te overwegen en te bespreken.
De Staten-Generaal toch hebben regt op tyd voor hun
werk; zij moeten, zij mogen niet met haast, met overijling .
hunne gewigtige taak volbrengen. Wij hebben altijd regá om
in de gelegenheid te worden gesteld de zaken naar eisch te behan-
delen , om te kunnen zorgen voor de ons toevertrouwde belangen.
Nooit, in geen geval behooren onze werkzaamheden hier met
gejaagdheid te worden afgedaan; maar in omstandigheden als
waarin Nederland thans verkeert, moest bovenal de noodige
tijd worden verschaft voor onze beraadslagingen.
Thans minder dan ooit, nu de algemeene gesteldheid des
lands is van zeer ernstigen aard. Die twee begrootingen van E
Nederlandsch Indie en van Nederland sluiten toch met een E
j rlqficiá, terwijl in vroeger tijd op overschotten viel te wijzen.
Eene leening is gesloten en de opbrengst daarvan is nauwe- Q
lijks opgeteerd, of reeds worden ons nieuwe leeningen aan-
gekondigd om andere tekorten te dekken. Eene nieuwe, hate-
lijke belasting is reeds aan de Nederlandsche natie opgelegd.
Ook in Indie is men daartoe overgegaan, en met Januarij
eerstkomende stelt men zich voor ook daar nieuwe lasten in
te voeren. In Nederland heeft de Kamer nog in dit jaar
hare toestemming gegeven aan eene knellende , pijnlijke ä
heffing, op de goederen geërfd in de regte lijn: - en nu J
reeds wordt ons het vooruitzigt geopend op andere belastingen
en tot een dubbel bedrag; belastingen van nog meer druk- l
kenden aard voor het volk; belastingen op het roerend ver-
mogen, waarvan ik mij nog zelfs de mogelijkheid niet kan I
voorstellen, en op de goederen in de doode hand. lj
En Nederlandsch Indie levert nog uit anderen hoofde ruime
stof op tot ernstige overwegingen. Het beginsel van Gezag
heeft in Nederlandsch Indie veel geleden; het heeft, naar het
blijkt uit de gebeurtenissen aldaar, op Java zeer in kracht
verloren. In Indie zien wij verder op verschillend gebied,
zoowel van Iinancieelen aard als op het administratieve terrein E
l
l
l