HomeOnze toestand in IndiëPagina 75

JPEG (Deze pagina), 735.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

~
_ I 69
· die hoofdzakelijk, ja bijna uitsluitend uit ambtenaren bestaat;
ä hier is dat getal ambtenaren miniem tegenover het cijfer der
§ bevolking; hier smelt het geheel daarin weg. Hier gelden
de redenen dus niet die daar bestaan. Dit is weer een bewijs
dat er geen stelsel bestaat, dat onder alle hemelstreken toe- '
passelijk is. Steeds moet men de bijzondere omstandigheden
raadplegen en in aanmerking nemen.
De Minister deed mij het verwijt: gij vergist u zeer -
ten vorigen jare is aan de Kamer 1`nededeeling gedaan omtrent
den aard dezer belasting. Dit weet ik. Het stuk ligt hier voor
mij, maar dat is niets meer dan eene schets, een concept.
En wat heeft de Minister ons nu verklaard? Daarop moet
de Kamer letten. De ordonnantie is nog niet eens vastgesteld,
i veel minder uitgevaardigd; de Koning heeft het stuk niet
onderteekend. In Indie is nog niets deünitiefs besloten. <<J[ezf `
« eenige kleine wyzigángen >> zal het denkelijk zijn het document
V dat onder n°. 11 van de stukken der Indische begrooting
voor 1878 aan ons is overgelegd. Er bestaat dus werkelijk
nog niets.
j Wat gaat gij nu toch doen, Mijne Heeren ‘? Gij zijt toch
j eene ernstige vergadering ‘? Gij geeft uwe toestemming immers
, niet aan iets dat nog niet bestaat; gij geeft toch voor gegn
hefiingen in Indie een blanc­sein_q!
Wat zal er gebeuren wanneer de Kamer voetstoots dezen
` post goedkeurt? Ja, - het spreekt van zelf - er zullen
l geen ongeregeldheden plaats hebben, daarvoor vrees ik niet
j in het minst; maar dit zou toch kunnen gebeuren, dat er
in die ordonnantien minder goede voorschriften voorkwamen.
j Moet dan de verantwoordelijkheid der Kamer gespannen G
worden voor eene daad van Regeering, van welke ik in Junij
J zeide - dat wij ze niet kenden en dat de Regeering daartoe
(V den moed harer overtuiging scheen te missen ?
‘ Wat is verder gebeurd ‘? Dit ten slotte. Zoowel de spreker
uit Breda als de Minister van Kolonien hebben eene cliversie '
willen maken. Wanneer in den oorlog zeker punt moeijelijk
‘ z