HomeOnze toestand in IndiëPagina 74

JPEG (Deze pagina), 717.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

P
_ 68 _ _ I
De verbazing van den heer MEES. -­- Ja, dat geachte lid is i
verbaasd, misschien verschrikt. Maar wat doet hij om zich
uit dien toestand te redden ‘? B
Hij zoekt een écáappaáoirg hij wil de zaak niet in haar
hart bespreken, veelmin beslissen; maar hij tracht ze langs
een zijweg te ontloopen. Hij zegt: alles is gepraejudicieerd;
gij hadt er vroeger mede voor den dag moeten komen; dan
ware het iets anders welligt; het is nu te laat; de vraag is
nu afgedaan; er is hier, gelijk men in regten zegt: eene
gewijsde zaak.
Dit is - de geachte spreker houde mij dit ten goede -
niets anders dan eene uitvlugt. Er is niets beslist over de
zaak zelve. Alleen is beslist dat een voorloopig onderzoek zou
plaats hebben. Daartegen heb ik reeds in der tijd mij ver- i
klaard. Ik vroeg: wat zult onderzoeken? Eene zaak die
uit haar zelven niet goed is. Ik kan mij zeer wel voorstellen ,,
dat anderen, die gestemd hebben vóor het voorstel van Junij j
j jl., nu als het op stuk van zaken komt en zij de zaak nader
konden leeren kennen, niet wenschen dat onder de middelen
L dergelijke post worde opgenomen. Het is dus op dit oogenblik i
H eene gave quaestie, die in geenen deele is gepraejudicieerd. i
Wat zal ik nu op de andere sprekers antwoorden? Zij .
hebben getracht de vraag te verkleinen. De zaak is niet van
belang; zij heeft niet die gewigtige portáeg gij stelt u de
gevolgen te zwartgallig voor. A
Dat gevoelen deel ik niet. Het betreft hier niet de kleine t
som; het geldt hier niet de vraag, of de Indo­Europesche g
bevolking de belasting wil of niet; maar het betreft een be-
ginsel: - de vraag of het eene goede en wijze politiek is i
wanneer de Regeering hare ambtenaren, die met de militairen
meer dan de helft der Europesche bevolking uitmaken, met J
deze belasting bezwaart. jv
Nu vraagt de Minister: zoudt ; wanneer wij hier eene ‘
belasting gaan invoeren, de ambtenaren uitzonderen? Dit is
de vraag niet, In Indie heeft men eene Europesche bevolking;
¢