HomeOnze toestand in IndiëPagina 72

JPEG (Deze pagina), 706.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

. 66 ‘
gedrukte stukken komt zij niet voor; mij althans is zij niet
onder de oogen gekomen. `
Mag men op die manier welligt nog onbestaande, zeker
A onbekende regelingen, bij eene begrootingswet laten sanotio­
neeren? l
Wannee1‘ ik dus zeg: onder normale omstandigheden mag ‘
de Kamer niet doen wat ik nu voorstel, dan zie ik niet over e D
het hoofd, dat wij nu verkeeren in een geheel anderen toe- _
stand, die zoo abnormaal mogelijk is. ­
Wij hebben hier niet de vraag te beslissen of met 1 Januarij
eene bestaa.nde belasting zal worden gehandhaafd; maar wel,
of wij hier iets nog onbekends, iets nieuws op het touw
zullen zetten. Zullen wij in Indie eene nieuwe, onbekende
regeling - de vrienden mogen ze kennen, mij is zij niet
onder de oogen gekomen - gaan invoeren? · i
WVij hebben hier te doen met een oube/cemle. En onbekend
maakt onbemind! Bestaande belastingen zijn op zich zelve al
onbeminnelijk genoeg; hoeveel te meer dan eene onbekende ’ .
belasting!
Welnii, blindelings geef ik mijne stem daartoe niet; eisoht i
men van een Home-seigez - dan weiger ik in den regel '
dat te geven: ­­ zoo ook hier. Het betreft hier het begroo-
2fvI¢z_qls·v·eg1f der Kamer. De Kamer; die zoo prat is op hare _
regten, moet die dan ook met gepaste voorzigtigheid en ernst ig
weten te handhaven. Hebben wij nu eenmaal dat begroo- I
tingsregt, niet naar de Grondwet, maar volgens de wet van
1864, dan hebben wij ook de verpligting het met kennis ‘
van zaken toe te passen, dan mogen wij niet invoeren be-
_ lastingen, waarvan ik in de zitting van 26 November ` ‘
reeds de bedenkelijke zijden, naar mijne overtuiging, heb
ontvouwd. j
_ Toen heb ik gesproken over die In`do­Europesohe ge- i- i
meente en u gewezen op hare regten en hare verpligtingen, i
{ die van Staatswege met nadruk moeten worden gehand-
baafd; toen zeide ik , dat die gemeente hare regten niet
l
. i
E