HomeOnze toestand in IndiëPagina 71

JPEG (Deze pagina), 732.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

_ " 65
hebben opgemerkt, al mijne << actualiteiten >> zijn slechts met M
even zoo vele <<antignézfei25en>> als anderszins, gerescontreerd.
In het algemeen debat heeft niemand dat terrein betreden,
noch de spreker uit Arnhem, noch andere leden ­­ oneindig
i meer dan ik op de hoogte, veel dieper ingedrongen dan ik,
in al wat daar ginds in die kolonie omgaat. Ik ben een
onkundige - ik erken dat ten volle. Ik weet dat volkomen
_in mijne nederigheid, en als ik die niet bezat, zou men
mij wel weten te brengen op de nederige plaats waar ik
behoor.
Welnu, Mijne Heeren, daarom onderwerp ik aan u deze
vraag: ik vraag van ieder uwer een advies , eene uitspraak
over dit netelige, dit moeijelijke vraagstuk; maar waarvoor
I niemand onzer mag terugdeinzen. Ik · vraag dit vooral aan
de geachte afgevaardigden van Hoorn en Arnhem.
L Er zijn bezwaren geopperd tegen mijn voorstel.
Vooreerst uit een conservatief oogpunt. Mag een lid, die
er voor zich eene eer in stelt te behooren onder hen, die de
' censermzfive beginselen zijn toegedaan en die ze getrouw willen ‘
brengen in toepassing - mag die een voorstel doen om uit
., de wet op de middelen eene inkomst als deze, eene belasting,
‘ te verwijderen? Kan en mag dat gebeuren van een conser-
I vatief standpunt?
J En dan zeg ik: in het algemeen: neen. Neen, volstrekt
E niet. Dat mag niet, dat kan niet geschieden - onder gewone
1 omstandigheden.
Indien iemand hier uit onze Staatsbegrooting het personeel
of welke andere belasting wilde verwijderen, ik zou met al
de kracht die in mij is, trachten dat te keer te gaan. Maar
j daarmede hebben wij , van ons tegenwoordig standpunt, een
hemelsbreed onderscheid; hier staan wij voor een middel dat
i in realiteit nog niet bestaat. De ordonnantien zijn ons niet
eens medegedeeld; de Regeering laat ons onbekend met den `
inhoud, met wat hier gebeuren zou. De Minister moge toonen
dat de ordonnantie in zijne portefeuille ligt, maar onder de
5