HomeOnze toestand in IndiëPagina 69

JPEG (Deze pagina), 743.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

‘ 63
Dit was de toestand vóór dat de maatregel door den ge-
achten afgevaardigde uit Hoorn voorgesteld, in deze Kamer
doorging met 38. tegen 36 stemmen.
Wat is daarvan de onmiddellijke uitwerking geweest ‘?
De Engelschen zonden nu dircczf hunne waren en fabricaten
naar Java, ten nadeele der Nederlandsche nijverheid, van onze
broeders ­- de 1I`wenthenaars en de Tilburgers; zij zonden hunne
producten als rczfcur van de ladingen, die anders op onze
markten te Amsterdam en te Rotterdam zouden zijn gelost.
I Wat gebeurde er dus ‘? Beschouwen wij slechts de cijfers.
De uitvoer uit Engeland naar Java en de buitenbezittingen,
die in 1873 beliep eene som van £ 774,673 - bedroeg in
1874, het eerste jaar daarna, reeds £ 1,299,556; in 1875,
het tweede jaar, £ 1,753,517; in het derde jaar£ 1,690,223
en in het vierde jaar 1877, £ 2,088,775l
En daartegenover ,staat van zelve een afdalend cijfer der
uitvoeren van Engeland naar Nederland. Wat vroeger hier
kwam, gaat nu direct naar Indie.
In 1873 was dit nog £ 24,578,380; het daalt tot £ 21,289,635
l in 1874; tot £_ 20,113,787 in 1875; tot .£ 18,707,800 in
E 1876 en tot £ 16,032,626 in 1877. Wanneer en hoe zal
r dit ophouden? En dat alles met welke nadeelen nog bovendien
» voor de Nederlandsche schatkist!
{ Van Amerika, Frankrijk, Duitschland enz. weten wij de
, uitkomsten nog niet eens; maar dit weten wij nu alvast zeker,
j dat Engeland ten gevolge van de wet van 1872 heeft verkregen
j een meerderen invoer in Nederlandsch Indie van f15,869,524;
j terwijl de uitvoeren van Engeland naar Nederland, sedert 1873
. ` tot en met 1877 zijn verminderd met f 102,549,084l Daarop
( komt het aan; niet op het regt van eerstgeboorte en al die
andere beweringen. Het een en het ander is geheel en al de
vrucht van de afschaffing der differentieele regten in 1872,
. welke Engeland heeft genoopt zijne belasting op te heffen.
Dat brengt onzen handel en onze scheepvaart ten val; dat is de
dood voor het bestaanmiddel van onze kooplieden en onze reeders.